Zamyslenie na deň 7.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,14-21

14 V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí. 15 Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. 16 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.


Dnes?! Dvaja filozofujú nad záhadou prechodu izraelského národa cez Červené more. Prvý vraví: „Aký je Boh úžasný, že dokázal rozdeliť more a celý národ mohol prejsť jeho dnom suchou nohou!“ Druhý oponuje: „To je hlúposť. Jasné, že prešli, veď v tom mori bola voda len po členky.“ Prvý pokrúti hlavou a hovorí: „Aj tak je Boh úžasný, že dokázal v takej malej vode utopiť celé faraónovo vojsko.“ Je to vtip, aj keď… Boh je naozaj úžasný a má rôzne spôsoby, ako uskutočňovať plán záchrany Svojho ľudu. „Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach“, povedal Ježiš – syn tesára – v synagóge. To už nebol vtip. To bola pravda a pre mnohých priam opovážlivosť. Dávno sľúbený plán spásy človeka skrze Božieho Syna sa začína realizovať. 700-ročné proroctvo Izaiáša sa stáva skutočnosťou. Čas sa naplnil. Boh sa chce zľutovať nad každým človekom a chce ho zachrániť. Si chudobný, máš zlomené srdce, si utláčaný, či v zajatí alebo si slepý? Uprime svoj zrak na Ježiša, lebo aj dnes, tebe i mne zvestuje vzácny rok Pánov, plný Jeho milosti, ktorá ešte stále trvá.
Autor: Eva Ciriaková
Pieseň: ES 1


Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Žalm 118,22-23

Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11


1.Ján 3,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (Po)