Zamyslenie na deň 7.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 9,22-23

22  Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom!   23  Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu – znie výrok Hospodinov.


Skutočná múdrosť. Také staré, a pritom veľmi aktuálne slová! Vždy boli, sú a budú ľudia, ktorí sa chvália svojou múdrosťou, silou a bohatstvom. Táto vlastnosť je v nás hlboko zakorenená. Božie Slovo nás privádza k poznaniu, že to nie je správne. Lebo sú to veci, ktoré nám nedokážu zaistiť absolútnu bezpečnosť a istotu nášho života. Napokon, sama múdrosť, sila i bohatstvo sú darom od Boha. Preto nás prorocké slovo nabáda, aby sme sa vzdali chválenia sa vlastnou múdrosťou, silou a bohatstvom a prešli k úprimnému chváleniu Pána Boha. On nás za žiadnych okoností neopustí a privedie k cieľu života. Pán Ježiš povedal veľmi ostré slová proti ľudskej samochvále. Zvlášť to platilo o tých, ktorí ešte aj náboženstvo zneužívali na to, aby pestovali kult seba. Táto zvrátenosť sa vyskytuje aj dnes, aj medzi kresťanmi. – Dajme sa povzbudiť Božím Slovom a príkladom nášho Pána k tomu, aby sme všetku svoju dôveru a životnú istotu zakladali na Pánu Bohu! Lebo to je skutočná životná múdrosť: Prejsť od oslavovania seba k oslavovaniu Pána Boha. Pán Ježiš hovorí: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“
Autor: Martin Vargovčák
Pieseň: ES 544


Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Izaiáš 53,5

Kristus na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. 1.Petra 2,24


KAZATEĽ 4,(4-7)8-12 :: MODLÍME SA ZA: NEDED (DN)