Zamyslenie na deň 6.9.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 7,16-28

16  Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem.   17  Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach?   18  Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatby iným bohom, aby ma zarmucovali.   19  Či ozaj mňa zarmucujú – znie výrok Hospodinov – či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu?   20  Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.  21  Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Svoje zápalné obete pripojte k zábitným obetiam a jedzte mäso.   22  Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných, ani o zábitných obetiach.   23  Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo.   24  No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca; obrátili sa mi chrbtom, a nie tvárou.   25  Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta, až podnes, neustále, deň čo deň posielal som k nim všetkých svojich služobníkov, prorokov,   26  ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia.   27  Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať; keď budeš volať na nich, neozvú sa ti.   28  Vtedy im povedz: Toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha, a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst.


Poslušnosť je lepšia, ako obete. Celkom iste je tu reč o poslušnosti Bohu a Božiemu Slovu. Živému Bohu, Bohu Ježiša Krista. Už v Izraeli sa však ukázalo, že ľudia majú radšej obete, ako poslušnosť. Totiž vonkajšiu stránku zbožnosti, obrady, ceremónie, odevy, oltáre, ozdoby, trblietanie a ligot pozlátok. Boh však nič také nežiada, ani neprikazuje. Jemu od začiatku ide o osobný vzťah človeka voči svojmu Bohu. O osobný rozhovor so živým Bohom počúvaním a čítaním kázaného Slova. Toho Slova, ktoré je obsiahnuté v Písme Svätom, o ktorom reformátori vyhlásili: „jedine Písmo“. – – V texte sa stretáva bohoslužba a modloslužba, skutočná zbožnosť a uctievanie vymyslených, neživých bohov a božstiev. Ukazuje sa, že ľudské srdce je veľmi náchylné k modloslužbe, lebo tu stačia obete – bez poslušnosti pravde a láske. Práve preto, to, čo sa deje v kostoloch, je aj v dnešnej dobe vystavené kritike a odsudzovaniu tých, ktorí sú vonku, najmä tých, ktorí hľadajú a očakávajú, že práve v chrámoch nájdu čisté srdcia a skutočnú lásku. Sústreďme sa viac na to, čo počúvame, ako na to, čo vidíme. Slovo živého Boha je lepšie, ako obrady a ceremónie. Bohoslužba je lepšia, ako modloslužba.
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 211


Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Izaiáš 54,7

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre Svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Efezským 2,4-5


1.TIMOTEOVI 6,(3-5)6-11A :: MODLÍME SA ZA: NECPALY (TU)