Zamyslenie na deň 7.5.2023

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE
Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalmy 98,1


Lukáš 19,37-40

37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.


Oslavujme. Dnešná nedeľa nás pozýva k tomu, aby sme nášho Pána oslavovali spevom. Spev je jedinečný dar, ktorý človek má. O vtákoch síce hovoríme, že spievajú, ale to nie je skutočný spev. Tento dar vyhradil Pán Boh len človeku – ako vrcholu Svojho stvoriteľského diela. – – Prečo by sme mali spievať na Božiu slávu? V našom dnešnom Evanjeliu sa o tom píše: On koná mnohé veľké veci v živote každého z nás. Pôsobí vo chvíľach radostných aj smutných. Spev je prejavom našej vďaky, oslavy a odovzdanosti do Božích rúk. Tak je to aj počas služieb Božích v chrámoch – nielen počúvame, ale aj oslavujeme! Nezabúdajme svojho Pána oslavovať spevom! Aj keď to možno iní nerobia, aj keď sa to možno zdá staromódne. Veď v našich životoch je mnoho dôvodov na to, aby sme Ho oslavovali a spievali Mu na slávu z našich vďačných sŕdc naplnených vierou v Božie konanie a požehnanie.

Modlitba: Pane Bože, chceme Ťa dnes oslavovať za všetko, čo dávaš do našich životov. Je veľa toho, za čo sa Ti chceme poďakovať. Stojíš pri nás, dávaš nám Svoje požehnanie a dar odpustenia našich hriechov aj dar večného života. Chceme Ti spievať z hĺbky našich sŕdc. Prijmi náš spev, ako našu úprimnú modlitbu. Buď s nami celý dnešný deň a daj, aby sme aj my kráčali životom s Tebou. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Peter Švehla


Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody; tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa odmení. Príslovia 25,21-22

Milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Lukáš 6,35


Kolosenským 3,12-17 :: 1.Samuelova 16,14-23 :: Žalmy 108 :: Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo