Zamyslenie na deň 6.5.2023

Príslovia 5,1-23

1 Syn môj, pozoruj moju múdrosť, nakloň si ucho k mojej rozumnosti, 2 aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery aby zachovali poznanie. 3 Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej, 4 nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia; 6 aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy – a ty o tom nevieš. 7 Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. 8 Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. 11 Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso, 12 a musel by si povedať: Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom! 14 Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. 15 Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. 16 Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia? 17 Nech patria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou! 18 Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. 19 Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične. 20 Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? 21 Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. 22 Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.


Nescudzoložíš! Pokušenie prestúpiť šieste Božie prikázanie je účinnou zbraňou satana. Nebeský Otec nás pred ním varuje: „Hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!“ Do siete tohto hriechu sa zachytilo veľa verných. Výrazným – nie ojedinelým! – príkladom bol kráľ Dávid. – – Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Spoločenstvo manželstva napĺňa ich telesné potreby lásky. Mimo neho je to hriešny akt. Vedel, že hriech povedie k ťažkým následkom. Spôsobí traumy manželom, deťom a rodinám, ktoré sa sobášom spojili. Pán Ježiš hovorí, že Hospodin spája muža a ženu do jednej neoddeliteľnej bytosti tak, aby sa ani jeden z nich necítil zanedbávaný. Preto majú mať Božie deti manželstvo v úcte. Tým poďakujú Darcovi všetkých dobrých a dokonalých darov, že budú partnera/-ku milovať a ctiť si ako Boží dar. Kto prestúpi slovo Pánovo, vztiahne na seba Jeho trest: „Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.“ Nádej má ten, kto podľa vzoru Dávida učiní pokánie a odvráti sa od zlého.

Modlitba: Drahý Pane, prosíme Ťa, zachovaj manželstvá v láske, čistote a v bázni pred Tebou. Nech manželov na spoločnej púti života vedie Tvoje slovo. Daj, aby Ťa oslavovali a vzdávali Ti česť a chválu za dar svojho partnera. Požehnaj im v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: ES 556
Autor: Slavomír Gallo


V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. On vypočuje môj hlas. Žalmy 18,7

Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti člna. Zobudili Ho a povedali Mu: Učiteľ, nedbáš, že hynieme? Marek 4,38


Zjavenie Jána 22,1-5 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš (LOS)