Zamyslenie na deň 7.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika
(Prisúď mi právo, Bože! Žalm 43,1)
Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


Ján 18,28-19,5

28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. 29 Vyšiel k nim teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? 30 Odpovedali mu takto: Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti Ho vydali. 31 Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: Nám nie je dovolené nikoho zabiť, 32 aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. 33 Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ židovský? 34 Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba, a či ti to iní povedali o mne? 35 Odpovedal Pilát: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vydali. Čo si urobil? 36 A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. 38 Pilát Mu povedal: Čo je pravda? A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na Ňom viny. 39 Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského? 40 Oni však znovu skríkli volajúc: Nie toho, ale Barabbáša! A ten Barabbáš bol lotor.

19:1 Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do šarlátového plášťa 3 a prichádzajúc k Nemu hovorili: Buď pozdravený, kráľ židovský! a bili Ho po tvári. 4 Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: Ajhľa, vyvediem vám Ho, aby ste poznali, že nenachádzam na Ňom vinu. 5 Vyšiel teda Ježiš s tŕňovým vencom a v šarlátovom plášti. A (Pilát) im povedal: Ajhľa, človek!


A čo je pravda? Ľudia si často kládli túto otázku a mnohí sa pýtajú aj dnes: „Existuje absolútna, objektívna pravda? Ak existuje, môže ju človek nájsť, objaviť, môže mať istotu, že je to naozaj pravda?“ Na túto otázku dokáže pravdivo odpovedať jedine Pán Ježiš Kristus. Odpoveď je priama a jednoduchá. Pán Ježiš hovorí: „Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37). Pri inej príležitosti vyslovil mocné vyhlásenie a svedectvo o sebe samom: „Ja som Cesta i Pravda i Život“ (Jn 14,6). Predstavte si človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je Cesta, že je Pravda a že je Život…! Ešte by sme možno pochopili, že je Cesta, teda, že nás niekam chce doviesť, byť nám vodcom… ale ako môže byť Životom a Pravdou? Položil znamienko rovnosti medzi seba ako osobu a pravdu. Stotožnil sa existenčne s pravdou. Položil znamienko totožnosti medzi seba ako osobu a život. To môže urobiť len niekto, kto je zdrojom pravdy a zdrojom života, teda len sám Boh. Keďže jestvuje totožnosť medzi Pánom Ježišom ako osobou a pravdou ako takou, má to veľký dôsledok: Spoznať osobu Pána Ježiša znamená spoznať pravdu. Ak máme spoznať pravdu, musíme spoznať osobu a dielo Pána Ježiša Krista. „Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí!“ (Jn 8,31-32).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si pravdou, cestou a životom. Ďakujeme, že keď Ťa máme, máme skutočný život. Hlboký, krásny, radostný a užitočný. Prosíme, buď v nás. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Janka Velebírová


Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Žalm 84,3

Ježiš hovorí: Zostaňte v mojej láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná. Ján 15,9.11


Marek 10,35-45 :: Židom 5,(1-6)7-9(10) :: Žalm 69,1-16 :: Modlíme sa za: Organizáciu Ježiš pre každého