Zamyslenie na deň 8.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,1-16

1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom: 2 Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka je vydaný, aby bol ukrižovaný. 3 Vtedy sa zišli veľkňazi zákonníci a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš, 4 a uzniesli sa, že Ježiša ľstivo chytia a zabijú. 5 Ale povedali: Nie vo sviatok, aby nevznikla vzbura medzi ľudom. 6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, 7 prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. 8 Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata? 9 Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným! 10 Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok; 11 lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy. 12 Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb. 13 Veru vám hovorím: kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. 14 Nato jeden z dvanástich, Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom 15 a spýtal sa: Čo mi chcete dať, a ja vám Ho zradím? A vyplatili mu tridsať strieborných. 16 Odvtedy hľadal vhodnú príležitosť, aby Ho zradil.


Červené more v Novej zmluve? Ak by sme Evanjelium podľa Matúša prečítali na jeden dúšok, mali v ruke červenú ceruzku a označovali si všetky pasáže, kde sa Pán Ježiš ocitá v nejakom teologickom, či ľudskom konflikte so Svojím okolím, zistili by sme, že Evanjelium sa nám mení na červené more. Židovskí teológovia snoria za každým Jeho slovom, provokujú Ho, chcú Ho podchytiť v reči, intrigujú. Často Ho nechápu a sklamávajú aj Jeho najbližší. V závere knihy všetko graduje. Elity sa uzniesli na Jeho smrti. Učeníci si šomrú popod nos. Judáš Ho zrádza za peniaze. Nevidíme tu obraz osvieteného Spasiteľa, povznesene vyčleneného z ruchu sveta, meditujúceho v tieni pod stromom a diktujúceho pisárovi Svoje duchovné múdrosti. Vidíme tu muža v neustálom nasadení a zápase: stíhaného, hanobeného, ohováraného, zrádzaného. Toto všetko patrilo k nefyzickej časti Pánových utrpení za nás. Vedzme to! A nech aj z toho rastie naša úcta k Pánovi! A ešte: možno je práve ráno… Svoju vieru v Ježiša Krista ideme dnes žiť do sveta, v ktorom aj na nás čaká niekoľko nepríjemných, konfliktných situácií. Nie sú chybou v programe. Sú súčasťou života, ako tamtie boli súčasťou života nášho Pána. Takto ich prijímajme a kiež by sme v nich vierou obstáli…!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že sa niekedy podobáme na tých, čo snorili za každým Tvojím slovom! Neberieme Bibliu dostatočne vážne. Prekrývame ju svojimi názormi, alebo názormi svojich predkov. Usmerni naše mysle! Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Ivan Eľko


Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Žalm 130,6

Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Júdov 20-21


Efezským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Lopúchov (Šz)