Zamyslenie na deň 7.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 43,1-13

1  Keď Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová ich Boha, Hospodina, ako ho Hospodin poslal k nim so všetkými tými slovami,   2  Azarja, syn Hóšajov, Jóchánán, syn Káréachov, a všetci spupní mužovia povedali Jeremiášovi: Lož hovoríš; neposlal ťa náš Boh, Hospodin, k nám so slovami: Nechoďte do Egypta bývať tam ako cudzinci,   3  ale Bárúch, syn Nérijov, ťa popudzuje proti nám, aby nás vydal Chaldejcom do rúk a zapríčinil našu smrť, alebo aby nás dal odviesť do zajatia do Babylonie.   4  Jóchánán, syn Káréachov, ani nikto z dôstojníkov vojska, ani ostatný ľud neposlúchol napomenutie Hospodinovo ostať v Judsku,   5  ale Jóchánán, syn Káréachov, a všetci vodcovia vojska vzali so sebou tých, ktorí zostali z Júdu, ktorí sa vrátili spomedzi rozličných národov, medzi ktoré boli rozptýlení, aby bývali v Judsku ako cudzinci,   6  to jest mužov i ženy, deti i kráľovské dcéry, i všetky osoby, ktoré veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ponechal pri Gedaljovi, synovi Achíkámovom, vnukovi Šáfánovom, aj proroka Jeremiáša a Bárúcha, syna Nérijovho.   7  Tak prišli do Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Prišli až do Tachpanchesu.  8  V Tachpanchese zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo:   9  Vezmi si do rúk veľké kamene a pred zrakom judských mužov zakop ich pod tehlovú dlažbu vchodu do faraónovho tachpancheského paláca.   10  Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja pošlem a vezmem svojho služobníka, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a postavím jeho trón nad tie kamene, ktoré som dal skryť, a on vystrie nad nimi svoj trónny baldachýn.   11  Príde a porazí Egypt: koho vydá na smrť, toho na smrť, koho do zajatia, toho do zajatia, koho meču, toho meču.   12  Podpáli chrámy egyptských bohov, spáli ich a odvlečie do zajatia. Vyčistí Egypt, ako keď si pastier odvšivaví šaty, a odtiahne v pokoji.   13  Roztrieska posvätné stĺpy chrámu slnka, ktorý je v Egypte, a chrámy egyptských bohov vypáli.


Tak prišli do Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Aj vám sa stalo, že ste neposlúchli dobre mienenú radu milovaného človeka a doplatili ste na neposlušnosť? Mne veľakrát – i ako Božiemu dieťaťu. Niekedy sú následky neposlušnosti menšie, často ale trvajú dlho a niekedy ostávajú navždy, sú také tragické, že už nie je možné ich zmeniť. A ako je to s textom Jeremiáša? Tiež je o neposlušnosti. Tento krát však ide o vzburu proti Božiemu prorokovi i proti Hospodinovi, ktorý ho poslal. Tak, ako vtedy, i dnes platí, aby sme mali dar rozsudzovania, lebo i dnes je vo svete mnoho falošných prorokov. Jeremiáš varoval Júdejcov, aby nešli do Egypta, lebo sa im zle povodí, ale ľud Boží hlas nepočul a varovanie nebral vážne. Prečo Júdejci prorokovi nedôverovali? Iste preto, že ponúkaná možnosť dať sa zajať Chaldejcami, sa im nepáčila. A iste aj preto, že boli na míle vzdialení od Božieho srdca. A či nie sme my ako Júdejci? Kto dnes berie vážne varovanie Božie, že Pán Ježiš príde, že ma bude súdiť Boh…? Či nie je tak i dnes, že kresťanstvo máme mnohí radi len potiaľ, pokiaľ nám neberie naše pohodlie, záujmy, predstavy, hriechy? Júdejci sa nespamätali. Do Egypta odišli a tam ich čakala smrť, zajatie, meč. A my? Uvedomíme si včas, že cesta s Bohom je cesta poslušnosti? Alebo aj nás pre našu neposlušnosť čaká cesta zahynutia?
Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 243


Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Sudcov 2,10

Simeon sa modlil: Ty si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský. Lukáš 2,31-32


JEREMIÁŠ 17,13-17 :: MODLÍME SA ZA: POHRONSKÝ RUSKOV (DN)