Zamyslenie na deň 7.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 2,18-25

18 Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. 19 Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. 20 A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. 21 Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom. 22 Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. 23 Nato povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. 24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom. 25 Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa.


Boží poriadok pre rodinu. V prečítanom odseku Písma Svätého vidíme dve možno zdanlivo nesúvisiace okolnosti, a to ustanovenie muža, Adama, za pána tvorstva a ustanovenie muža, Adama, za pána novej (prvej) rodiny. Pán Boh dal Svojmu stvorenstvu zákony a hranice. „A bolo to dobré.“ Pán Boh dal Svojmu stvorenstvu aj poslanie a úlohy. A že to „bolo dobré“, potvrdzuje aj sám tým, že to rešpektuje. Keď urobil Adama pánom (správcom) rajskej záhrady, dal mu pomenovať živočíchy tak, ako to Adam chcel a rešpektoval jeho rozhodnutie. Keď mu priviedol Evu ako životnú družku, videl, že to „bolo dobré“, lebo Adam, ktorý medzi všetkými živočíchmi nenašiel k sebe partnerku, ktorá by mu bola roveň, sa Eve potešil. Poslaním a úlohou týchto manželov bolo žiť spolu a pomáhať si. Aby sa to dalo v plnej miere uskutočniť – nielen v tejto, ale aj vo všetkých ďalších i v dnešných rodinách – dáva Pán Boh podmienku, či príkaz (nazvite si to, ako chcete): „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom. Muž sa musí osamostatniť a rodina ho má (musí!) prepustiť, aby si založil novú, vlastnú rodinu. To je Boží poriadok, ktorý On ustanovil pre rodinu, aby nám bolo dobre a aby nás požehnal na zemi. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje dobré myšlienky, ktoré si votkal do stvorenia. Ďakujeme za rodinu, v ktorej sme smeli vyrastať a prosíme, aby všetky rodiny odzrkadlovali Tvoju lásku a šírili Tvoje Evanjelium pokoja. Amen.
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 556


Hľa, ja ich (Svoj ľud) pretavím a preskúšam. Jeremiáš 9,6

Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Jakub 1,12


1.Jána 3,1-6 :: Modlíme sa za: Gemer (Ri)