Zamyslenie na deň 6.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Pána. Epiphanias
Tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b


Matúš 2,1-12

1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. 7 Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. 10 Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  12 A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.


Pravého Boha hľadajú mnohí ľudia. Často však tam, kde nie je. Aj mágovia sa vydali na dlhú cestu a hviezda ich najskôr priviedla na nesprávne miesto – k Herodesovi. Povera, astrológia a horoskopy počítajú s mocou, ktorá údajne určuje osudy ľudí. Táto moc je však nevysvetliteľná. Povera spočíva v prirodzenej skúsenosti ľudí, že Boh existuje. To vedeli aj mágovia z Východu. Preto sa vydali na ďalekú cestu, aby Ho našli. – – Povera je dnes stále živá. Prieskum Allensbacherovho inštitútu v Nemecku napríklad ukázal, že až 38 % obyvateľov tejto veľkej a modernej krajiny pripisuje pre svoj život veľký význam štvorlístku ďateliny, 26 % kominárom, 25 % padajúcim kométam a 24 % číslu trinásť. Podobne je to s horoskopmi. To asi platí aj pre našu krajinu a jej obyvateľov. Prečo inak by mnohé noviny a časopisy pravidelne uverejňovali horoskopy? Tie vychádzajú z toho, že hviezdy určujú naše životy a osudy. Argumenty sú pomerne lacné: Ak horoskop sedí, musí byť pravdivý. Ktosi však pritom zabudol, že aj hviezdy, Slnko, Mliečna dráha a celý vesmír sú Božím stvorením. Vďaka Bohu, že nie hviezdy a horoskopy určujú naše životy, ale Božia dobrotivosť a láska! Odpusť nám, Bože, že Ťa niekedy hľadáme, kde nie si. Prosíme, daj nám poznať, že Ty si nad všetkým a osloboď nás od každej bludnej myšlienky. Oslobodzuj cez nás aj druhých. Daj nám radosť z Teba a Tvojej veľkosti. Amen.
Autor: Ján Bunčák
Pieseň: ES 231


Hospodin hovorí: Kiežby ma ľud môj poslúchal! Žalm 81,14

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Títovi 2,11-12


Efezským 3,1-7 :: Žalm 72 :: Modlíme sa za: Evanjelické základné školy