Zamyslenie na deň 7.1.2016

Marek 1,29-39

Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho.   Šimonova testiná ležala v horúčke, a hneď Mu povedali o nej.   (Ježiš) pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala.   Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi   a celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi.   I u zdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho poznali.

Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.   I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.   Keď Ho našli, povedali Mu: Všetci Ťa hľadajú!   Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.   I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.


Ježiš kázal, uzdravoval, vyháňal démonov a modlil sa. Aj dnes tu máme štyri oblasti pôsobenia Pána Ježiša: 1. Kázal v ich synagógach…“ 2. Uzdravil mnohých chorých…“ 3. Vyháňal démonov…“ 4. Zavčasu nadránom, ešte za tmy… sa modlil…“ Pán Ježiš prinášal nevedomým múdrosť, chorým zdravie, zotročeným slobodu… A to všetko s (po)mocou darovanou Mu cez pravidelné modlitebné spojenie s Bohom! Keď potom utrápeným ľuďom toľko pomáhal, niet divu, že o Ňom platilo (v. 37): „Všetci Ťa hľadajú!“ – – Pán Ježiš aj nás pozýva k Jeho nasledovaniu (Marek 8,34): „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Ako teda máme prakticky nasledovať nášho Pána? Tak, že sa naučíme lepšie k Nemu modliť – s dôverou, že keď uprednostníme v živote Jeho vôľu pred svojou, že aj nám daruje Svoju pomoc v každej oblasti. Keď budeme chcieť to, čo chce On, veľmi rád vypočuje naše prosby. Prijmime Ho – a s Ním aj celú Božiu výzbroj (Efezským 6,10-18): pravdu, spravodlivosť, evanjelium, vieru, spasenie, Slovo Božie a modlitbu. Veď On je Pravda (Ján 14,6), Spravodlivosť a Spasenie (1 Korintským 1,30), Slovo Božie (Ján 1,1)… Aby prišiel s nami z chrámu aj ku nám domov a potom cez nás mohol slúžiť nášmu okoliu v Jeho moci. (ES 444)     Mikuláš Lipták


Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať.   Žalm 86,9

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.     Títovi 2,11


1.Ján 3,1-6 :: Modlíme sa za: Švedlár (Ko)