Zamyslenie na deň 6.1.2016

Marek 1,21-28

Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.   I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci.   V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto:   Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!   Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho!   I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho.   Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho!   A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom.


Ježiš učí s mocou. Väčšinou ešte veríme v neviditeľnú duchovnú realitu Boha, už menej v existenciu anjelov a ešte menej je tých, ktorí dnes veria v nečistých duchov, ktorí môžu človeka posadnúť. Čo však potom s dnešným textom? Je tu nečistý duch, ktorý ako prvý (okrem Božieho hlasu z neba) vyznáva Ježišovo Božstvo: „Viem, kto si: ten Svätý Boží!“ Ježiš mu pohrozí, rozkáže mu vyjsť z toho človeka a duch ním už len zatrasie, zakričí a vychádza z neho. Posadnutý človek je uzdravený. – – Cirkevný otec Augustín nás varuje: „Ak v evanjeliách veríš len tomu, čo sa ti páči a zavrhuješ to, čo sa ti nepáči, potom neveríš evanjeliu, ale sebe.“ – – Každý z nás má svoje priority. Ak je našou prioritou rozum a veda, tak sa asi budeme vzpierať uveriť nadprirodzeným prejavom zapísaným v Biblii. Druhou možnosťou je uznať, že Boh ako Stvoriteľ nášho rozumu stojí nad ním. Kto už zažil, že neviditeľný Boh (a podobne aj Satan) sa prejavuje reálne a mocne, je týmito skutočnosťami presvedčený o ich moci. Preto nám Boh cez Pavla radí: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla“ (Efezským 6,10-11). Diablovou najúspešnejšou fintou je, že nás presviedča, že neexistuje. Iba s pomocou Pána Ježiša – v dôvere v Jeho moc – môžeme (ale aj máme) víťaziť aj my. (ES 638)      Mikuláš Lipták


Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si stvoril sever i juh.       Žalm 89,12-13

V Kristovi bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Kolosenským 1,16


Matúš 2,1-12 :: Efezským 3,2-3a.5-6 :: Modlíme sa za: Švábovce (Ta)