Zamyslenie na deň 6.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Sofoniáš 3,9-20

9 Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek moji vyznavači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. 11 V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa mi spreneveril. Lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich, a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. 13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť ani hovoriť lož, a nenájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pásť budú a odpočívať, a nik ich nevyplaší. 14 Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! 15 Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou 18 ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu. 19 Ajhľa, v tom čase sa porátam so všetkými tými, ktorí ťa ponižovali; krívajúcich zachránim a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. 20 V tom čase vás privediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás priviesť ku chvále a cti medzi všetkými národmi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel – hovorí Hospodin.


Sofoniáš ako prorok lásky. Dôkazom toho je verš 17 – „Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo Svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou.“ Tento verš je ako ostrovček na rozbúrenom mori. Na jednej strane od Sofoniáša počujeme slová o bolesti, krvi a strachu, na druhej strane o láske a snahe pomôcť. Lásku nespoznávame len na základe slov, ale najmä činov. A tie činy nie sú vždy podľa našich predstáv. Predstavte si lekára, ktorý svoje dieťa položí na operačný stôl a zoberie do ruky skalpel. Musí odstrániť „nádor pýchy“, „vyrážku nenávisti“, „zahnisanú neposlušnosť“ – to niekedy bolí. Ale lekár vie omnoho lepšie než dieťa, že pokiaľ to neodstráni, bude to pre jeho dieťa smrteľné. Ten VEĽKÝ CHIRURG nenechá svoje deti bez ošetrenia. Ak budeš potrebovať zákrok a si Božie dieťa, pôjdeš na operačný stôl, či sa ti to páči, alebo nie. To je Božia láska – zachraňujúca pre život. Až raz budeš stáť v prítomnosti nášho Spasiteľa, poďakuješ sa Mu za každú bolesť, ktorá bola spôsobená odstránením toho, čo by ti mohlo spôsobiť smrť.
Autor: Eva Škarupová
Pieseň: ES 500


Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou. Príslovia 3,25.26

Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Efezským 6,10


1.Kronická 29,9-18 :: Modlíme sa za: Krajné (My)