Zamyslenie na deň 6.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 8,46-59

„46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. 48 Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? 49 Ježiš odpovedal: Ja nie som posadnutý, ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu; jesto, kto ju hľadá a kto súdi. 51 Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. 52 Povedali Mu Židia: Teraz sme poznali, že si posadnutý. Abrahám umrel, i proroci, a Ty hovoríš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. 53 Či si Ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš? 54 Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom. 55 Vy ste Ho však nepoznali, ale ja Ho poznám; a keby som riekol, že Ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným; ale poznám Ho a zachovávam Jeho slovo. 56 Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. 57 Povedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl? 58 Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. 59 I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu.“


A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pán Ježiš sa s ľuďmi nerozprával len tak. Rozprával sa s nimi preto, aby spoznali pravdu. A povedal, že On sám je Pravdou (J 14,6). Aj svoje poslanie spája s pravdou: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde“ (J 18,37). My, ľudia, máme svoju pravdu. Ale naša „pravda“ nie je absolútna. Lebo my nevieme všetko a všetkému nerozumieme. Všetko vie len Pán Boh: „Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (1J 3,20). A On „chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu“ (1Tim 2,4). Aj v Ježišovom rozhovore so židmi išlo o pravdu. Tí však pravdu neprijali. Nechceli v Ježišovi vidieť Svätého Boha, neprijímali Jeho slová, odmietli Jeho povolanie k životu. A nielen to. Ježiša a Jeho pravdu chceli na mieste ukameňovať. Nepochopili a neprijali to, čo im hovoril už Ján Krstiteľ: „Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista“ (J 1,17). Aj my zvykneme svoje vedomosti, skúsenosti či názory považovať za pravdu. Koľko takých „právd“ by však potom na svete bolo? Pravda je však len jedna. A tú nás chce naučiť náš Pán. Preto nám zasľúbil: „Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy“ (J 16,13). „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J 8,32). (ES 247) Peter Ján Soták


Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Žalm 41,2

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Galatským 6,2


Rímskym 11,1-12 :: Modlíme sa za: Hronsek (Zv)