Zamyslenie na deň 5.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

10. nedeľa po Svätej Trojici. (Nedeľa Izraela)
Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Žalm 33,12


Izaiáš 62,6-12

„6 Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! 7 Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: Nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoje mladé víno, pre ktoré si sa ty namáhal. 9 Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne. 10 Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom. 11 Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. 12 Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.“


Prichádza tvoja spása. Duch Boží v tmavej prítomnosti vedie proroka, aby pozornosť Božieho ľudu upriamil na radostnú budúcnosť. Keď sa pozeráme, ako sa to stalo, zdá sa nám to veľmi jednoduché, ale keď zaznievajú prečítané slová, Boží ľud je ešte v babylonskom zajatí. Popravde, všetko bolo zlé a každý deň bol čierny, lebo boli ďaleko od Jeruzalema a od svojho chrámu. Realita bola priam desivá. Za jeden z dôkazov Božej existencie teológovia uvádzajú práve existenciu izraelského národa. Keď si pomaly prečítate Božie slovo, môžete sa v duchu prejsť po Jeruzaleme, kde Hospodin pripravil spásu skrze Svojho Syna. Môžete v duchu prechádzať bránami Jeruzalema, ktorý žije ako mesto. Ľud sa modlí a oslavuje Božie meno. Boží ľud je v medicíne, chémii, ekológii, ekonomike, poľnohospodárstve na popredných priečkach v celom svete. Keď sa v duchu prechádzaš týmto mestom, uvedomuješ si, že prorocké Božie slovo sa plní. Nie náhlivo, nie rýchlo, ale napĺňa sa aj toto proroctvo. Vo svojom osobnom živote môžeš práve prežívať temné obdobie, ale je isté, že Pán ti pripravuje svetlú budúcnosť. Chce však, aby si aj ty bol strážcom na hradbách, aby si aj ty bol zvestovateľom spásy skrze Pána Ježiša. A to bude znamenať novú budúcnosť aj pre ďalších. Aj tvojou úlohou je byť strážcom a zvestovať, že „prichádza tvoje spasenie“.
Autor: Ján Jančo
Pieseň: ES 270


Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Izaiáš 56,7

Ježiš hovorí: Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v Duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Ján 4,23


Lukáš 19,41-48 alebo Marek 12,28-34 :: Rímskym 9,1-8.14-16 :: Žalm 59 :: Modlíme sa za: Evanjelickú školu pre hluchoslepé deti v Červenici