Zamyslenie na deň 6.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

8. nedeľa po Svätej Trojici
Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,8.9


Izaiáš 2,1-5

Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!


Výstup na vrch Hospodinov. Mesiášska ríša pokoja. Pokoj a mier nie je to isté. V našej pozemskej vlasti síce máme mier, ale či ľudia majú aj pokoj? Zachytila som v rozhlase jednu vetu o mieri. Mier vraj trvá len pokým si vojak nenabije pušku, pretože potom nasleduje olovený dážď. – – Biblický text nás pozýva k výstupu na vrch Hospodinov. Každý výstup je spojený s námahou, možno odriekaním, či bolesťou. No výstup nikdy nie je bez zmyslu a odmeny. Dosiahnutie vrcholu a pohľad zhora je potrebné zažiť. Tak aj život viery a nasledovanie Pána Ježiša Krista je spojené s námahou, „odriekaním“, t.j. zriekaním sa lákavých ponúk tohto sveta. Avšak našou odmenou je pokoj v duši. Naša odmena je vo večnosti, pretože Ježiš vystúpil na vrch menom Golgota. Náš pohľad sa nesie k nebeským výšinám. Odmena je večná – v našom Pánovi.
Autor: Zuzana Moncoľová
Pieseň: ES 473


Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Žalm 105,3

Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel. Skutky apoštolov 20,7


Matúš 5,13-16 :: Efezským 5,8b-14 :: Žalm 11 :: MODLÍME SA ZA: Spoločenstvo evanjelických žien