Zamyslenie na deň 5.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 20,17-38

Preto poslal do Efezu a povolal si starších cirkevného zboru. 18 Keď prišli k nemu, hovoril im: Vy sami viete, ako od prvého dňa, v ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas 19 a slúžil som Pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokušeniach, čo prichádzali na mňa pre úklady židovské; 20 ako som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval; 21 ale vydával som svedectvo aj Židom, aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a verili v nášho Pána Ježiša Krista. 22 A teraz, hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, 23 len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. 24 Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. 25 A teraz, ajhľa, už viem, že neuvidíte viac moju tvár, ani jeden z vás, medzi ktorými som chodil a kázal o kráľovstve Božom. 26 Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, 27 lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. 28 Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. 29 Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. 30 Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. 31 Preto bdite a pamätajte, že som tri roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. 32 A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými. 33 Ani striebro, ani zlato, ani rúcho nežiadal som od nikoho. 34 Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou. 35 Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. 36 Ako dohovoril, padol na kolená a modlil sa s nimi všetkými. 37 Tu dali sa do usedavého plaču, padali Pavlovi okolo hrdla a bozkávali ho. 38 A najväčšmi žalostili nad tým slovom, ktoré povedal, že už nikdy viac neuvidia jeho tvár. A tak ho vyprevadili až na loď.


Modlitby za duchovných. Na ceste do Jeruzalema si apoštol Pavol, pre časovú tieseň, dal do Milétu zavolať starších z Efezu – chcel sa s nimi rozlúčiť, lebo tento zbor miloval. Na stretnutí pripomenul svoj životný cieľ – hlásať Kristovo evanjelium za každých okolností – a nabádal ich pokračovať v tomto diele tak, že budú chrániť seba i zbor zverený im od Boha. Pavol viedol cirkevné zbory a spomína obrovský rozsah tejto úlohy (namáhavá služba vyučovania v pokore, slzách, úkladoch, nepriateľstve, atď.) s jedným cieľom: aby sa všetci obrátili a verili v Pána Ježiša Krista. Pavol teraz odovzdáva zbor starším v Efeze. Nabáda ich stále učiť a strážiť seba aj im zverený ľud. Dobre vedel, aké ťažké boje – fyzické i duchovné – budú musieť zvádzať za Kristovo evanjelium. Na záver stretnutia si preto kľaká s nimi k modlitbe. Ukázal tak aj nám dôležitosť modlitby za predstavených zboru. Veľmi účinný spôsob, ako im pomôcť víťaziť v duchovných zápasoch a pri dobrom spravovaní zboru. Modliť sa za nich treba odvážne, vášnivo a dôsledne. – – Pane Bože, ďakujem za duchovného pastiera nášho zboru! Prosím o jeho požehnanie a ochranu, aby v úplnej dôvere v Teba, jasne a odvážne šíril posolstvo Ježiša Krista v našom spoločenstve, aby sme všetci žili pre ten najvznešenejší cieľ, ktorým je život pre Ježiša Krista. Amen.
Autor: Zuzana Valeková
Pieseň: ES 584


Či to bude dobré, alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. Jeremiáš 42,6

Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! 1.Tesalonickým 5,19-20


Zjavenie 19,4-9 :: MODLÍME SA ZA: Piešťany (Ba)