Zamyslenie na deň 6.6.2024

1.Korinťanom 14,33b-40

Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách 34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj Zákon. 35 Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. 36 Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? 37 Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. 38 Kto to neuzná, nebude uznaný. 39 Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. 40 Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!


Citlivá a široká téma. Tesnej bráne môžem písať len veľmi stručne: Na jednej strane zvestujeme evanjelium do súčasného myslenia, keď ženy hovoria v takých zhromaždeniach ako je parlament a množstvo iných a realitou je rovnoprávnosť žien a mužov. Na druhej strane musíme zostať verní Písmu. Musíme ísť ad fontes, k prameňu a širšie – k súvislostiam. A zistíme, že sám apoštol sa vyjadroval rôzne. V tom 34. verši sa odvoláva na zákon. A v Liste Galatským (3,24-25) píše, že: zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista. … Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom… A takých jeho výrokov je viacej. Zrejme bol ovplyvnený aj myslením svojej doby, krátkosťou času, a možno aj tým, že nebol ženatý. Ďalej zistíme, že ženy boli nositeľkami evanjelia už pri Pánovom vzkriesení, kde muži stratili reč, a potom vždy znovu, až podnes. A z mnohých iných súvislostí Písma sa domnievam, že Pavlov výrok o mlčaní žien nemôžeme chápať podľa „litery“, ale podľa „ducha“. Keď je žena v civilnej sfére rovnoprávna a hovorí, nemáme dôvod správať sa ináč v „náboženskej“ sfére. Domnievam sa, že sme verní Písmu, keď dovolíme ženám hovoriť v zhromaždeniach.

Modlitba: Bože, ďakujem, že ponúkaš Zákon aj Evanjelium a je na nás, čo budeme žiť. Odpusť, že sa mi chce vyberať niečo zo Zákona a niečo z Evanjelia, ako sa mi páči. Daj, nech jasne vidím, k čomu som viazaný a veď ma cestou čistého Evanjelia. Amen.
Pieseň: ES 386
Autor: Jozef Grexa st.


Neboj sa, veď som s tebou. Izaiáš 43,5

V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: „Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj! Veď Ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil.“ Skutky apoštolov 18,9-10


Ján 21,15-19 • Modlíme sa za: Partizánske (PoS)