Zamyslenie na deň 7.6.2024

1.Korinťanom 15,1-11

1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate 2 a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. 3 Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, 4 že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem 5 a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. 8 Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. 10 Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 11 Preto, či ja alebo oni, tak hlásame, a tak ste uverili.


Hoax, alebo pravda? Na internete sa človek dočíta všeličo. Niekedy mi až rozum zastáva nad tým, čomu všetkému (akým klamstvám a očividným výmyslom) dokážu ľudia veriť a ešte to aj ďalej šíriť. V takých prípadoch treba spraviť jednu základnú vec: Overiť si zdroj informácie. Anonym zväčša nemá veľkú dôveru, ale ak je zdrojom konkrétny očitý svedok, konkrétna osoba, ktorá podáva svedectvo cez dôveryhodné médiá, tak je miera pravdivosti niekde úplne inde. Aj správa o tom, že Ježiš žije, musela ľuďom znieť ako hoax – vymyslená, nepravdivá informácia. Ale nebuďme takí kritickí. Veď kto už počul o tom, aby niekto vstal z mŕtvych? A to dokonca po ukrižovaní, teda po krutej poprave, na ktorú dozerali rímski vojaci, skúsení majstri katovského remesla. Práve preto Pavel pridáva overiteľný zdroj o živom Ježišovi: Vyše 500 očitých svedkov, apoštolov, Petra, Jakuba. A ako ďalší dôkaz pripája svedectvo o svojom zmenenom živote. Ak budeme mať niekedy pochybnosti o tom, či je Ježiš naozaj živý, vráťme sa k svedectvám očitých svedkov. Pripomeňme si aj svedectvá súčasníkov, ktorým živý Ježiš zmenil životy. Spomeňme si aj na to, keď k nám prehováral, pomáhal nám a podopieral nás. Pripomínajme si každý deň svedectvá o živom Ježišovi a utvrdzujme svoju vieru.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvojho Ducha Pravdy. Odpusť, že sa Ho nedržím stále. Zjednocuj ma s Ním a upevňuj vo mne pravú vieru a ochotu vyznať hriechy. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Samuel Velebír


Hospodin hovorí: „Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil.“ 2.Mojžišova 23,20

Keď (mudrci) odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko i Jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby Ho zahubil.“ Matúš 2,13


Ján 15,9-17 • Modlíme sa za: Pezinok (BaS)