Zamyslenie na deň 6.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 2,12-18

12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. 13 Však boj je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. 14 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 16 Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. 17 Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, 18 aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou.


Potrebujem pre svoje spasenie niečo vykonať? Veľmi často sa nám pri zamyslení nad otázkou spásy a večného života zdôrazňuje skutočnosť, že naše spasenie je už vydobyté, vybojované, vykonané dielom Pána Ježiša Krista, a ja ako človek už k tomuto dokonalému dielu Spasiteľa Ježiša Krista nemôžem nič pridať. A tu zrazu čítame, že máme konať svoje spasenie. Aká je teda pravda, môže sa niekto spýtať? Čítal som myšlienku istého teológa: „Odo dňa Kristovej smrti a vzkriesenia jasne platí: Boh je ten, ktorý koná! Ale spásu človeku nedáva tak, aby človek mal byť pri tom nekonajúcim!“ Pán Boh si totiž praje, aby človek k tomuto cieľu – spaseniu – došiel tak, že i sám bude pri tom činný. Môžeme sa teda pýtať, ako mám byť činný pri svojom spasení…? Sú minimálne štyri veci, ktoré majú vychádzať zo mňa, aby som naplnil aj slová dnešného textu: – – 1. Spasenie Kristom vybojované musím prijať! – – 2. Spasenie darované Kristom si musím chrániť ako ten najvzácnejší poklad! – – 3. Spasenie, ktoré mi prináša Kristovo dielo, si musím upevňovať čítaním Božieho Slova a neprestajnou modlitbou a vyznávaním svojich hriechov! – – 4. O spasení, ktoré mi vydobyl Pán Ježiš Kristus musím vydávať neustále svedectvo svojím životom, ale aj svojimi ústami. Nech nám k takejto „práci“ na svojom spasení udelí milosť Ten, ktorý nám toto spasenie pripravil, totiž Pán Ježiš skrze pôsobenie Svätého Ducha!
Modlitba: Spasiteľu, ďakujeme za Tvoj veľký dar. Pripomínaj nám ho stále, aby sme neboli nečinnými, ale aby Tvoja milosť konala cez nás. Dávaj nám stále čerstvé sily, čerstvé chcenie konať dobro aj činenie, nech ľudia vidia, aký si dobrý. Amen
Pieseň: ES 497
Autor: Daniel Dudáš


Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Jób 28,28

Boh vás povolal ku pokoju. 1.Korintským 7,15


Skutky apoštolov 1,12-26 :: Modlíme sa za: Podolínec (Ta)