Zamyslenie na deň 6.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 13,15-25

15 Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie. 17 Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok. 18 Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že svedomie je naše dobré, veď sa vo všetkom snažíme dobre si počínať. 19 Tým naliehavejšie prosím, urobte to, aby som sa čím skôr vrátil k vám.

20 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. 23 Vedzte, že nášho brata Timotea už prepustili. Ak onedlho príde, navštívim vás s ním. 24 Pozdravujte všetkých svojich vodcov a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. 25 Milosť so všetkými vami. Amen.


Starostlivosť o spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí je dosť krehká rastlinka a vyžaduje si starostlivosť. Zo strany vedúcich pracovníkov aj zo strany samotných členov či účastníkov. Jednak preto, že vždy ide o spoločenstvo rozličných pováh, názorov, záľub, predstáv, myšlienok. A jednak preto, že tam, kde je viac ľudí pospolu, kde sa ľudia stretávajú, je vždy potrebná príprava, pravidlá, program. Pripomeňme si aspoň niekoľko myšlienok z Listu Židom. Najvyššou Autoritou spoločenstva viery je Ježiš Kristus. Všetci ostatní sú si navzájom služobníkmi. Medzi vedúcimi a ostatnými sú dôležité dobré vzťahy, o ktoré sa majú pričiniť jedni aj druhí. Podstatnou črtou spoločenstva viery je chvála a oslava Boha. Hneď za tým nasledujú zbierky. Jednak z dôvodov sociálnych, ako pomoc chudobným, a jednak financie na fungovanie spoločenstva. Dôležitá je aj spomienka na neprítomných a očakávanie ich návštevy. Spomeňme si na tento text pri našich stretnutiach.
Autor: Jozef Grexa st.
Pieseň: ES 269


Hospodin, Pán, je moja sila. Habakuk 3,19

Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. 2.Korintským 12,9


Ezechiel 3,22-27 :: Modlíme sa za: Častkov (My)