Zamyslenie na deň 5.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 13,1-14

1 Bratská láska nech trvá! 2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov. 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele. 4 Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 6 takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? 7 Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. 8 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. 9 Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. 10 My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. 11 Lebo telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. 14 Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.


Ježiš ten istý včera i dnes i naveky. Žijeme v dobe neustálych a stále sa zrýchľujúcich zmien. Neraz to ani nestačíme zaregistrovať a ja ani všetkým zmenám nerozumiem. Tu je povzbudenie pre nás v našich premenách a zmenách: Ježiš je živý Pán, ktorý nás ako Dobrý Pastier hľadá a oslovuje i dnes Svojím slovom. On, vzkriesený Pán, pretvára naše životy, tak ako včera, i dnes a bude stále. Stále môžeme mať v spoločenstve cirkvi skúsenosť s Jeho odpustením, láskou, pomocou a záchranou. On vstupuje mocne do nášho života a má to svoje dôsledky… Posledná kapitola nás volá k autentickému kresťanskému životu, ktorý je možný iba v láske. Preto láska nech trvá… nech pôsobí, aby sme pomáhali väzneným pre Krista, chránili manželstvo, boli vďační za tých, čo nám zvestovali a zvestujú evanjelium, nepodľahli pokušeniu dnešnej doby – cudzím náukám, aby sme sa posilňovali v spoločenstve cirkvi milosťou a nezabúdali oslavovať nášho Pána Ježiša Krista. Musíme sa modliť, aby nás viedol Duch Svätý tak, aby sme žili láskou nášho Pána Ježiša Krista. Najväčším poďakovaním za lásku Pána Ježiša Krista je život lásky pre druhých s vďačným srdcom. Kedy je to možné? Keď náš život usmerňuje a vedie On a my sa nespoliehame v tom všetkom, čo musíme niesť a zvládnuť, v premenách a zmenách doby a života, na vlastné sily, ale len a len na Neho.
Autor: Ján Bakalár
Pieseň: ES 552


Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. 4.Mojžišova 21,7

Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Ján 8,36


2.Korintským 1,23 – 2,4 :: Modlíme sa za: Čankov (Dn)