Zamyslenie na deň 6.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 12,1-13

 1 V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. 3 Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. 4 Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. 5 Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tomto brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy nastane koniec týchto udalostí? 7 Nato som počul muža, oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na Večne živého: Potrvá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa dovŕši zničenie moci svätého ľudu, všetko toto sa uskutoční. 8 Počul som to, ale neporozumel, a vtedy som povedal: Pane môj, aký bude koniec týchto dejov? 9 Odpovedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas! 10 Mnohí prejdu triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumní pochopia. 11 Odvtedy, ako bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní. 12 Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa tisíctristotridsaťpäť dní. 13 Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj! Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.


Danielova služba sa končí. Na koniec prijíma posledné zjavenie a ubezpečenia. Zjavenie sa vzťahuje na posledné veci tejto zeme. Nadmieru povzbudivo pritom pôsobí predstavenie slávy Božích svedkov, ktorí druhých privádzali k spravodlivosti. Tak, ako na zemi verne tlmočili (odrážali) Božie slávne posolstvo, aj vo večnosti budú odrazom, odbleskom Božej slávy. Daniel je napokon ubezpečený tromi skutočnosťami: obrazom konca vekov, poslednými časmi tejto zeme; nemusí všetkému zjaveniu rozumieť, nemusí ho vedieť vysvetliť – dôležité je odovzdať ho ďalej; pre neho nastáva čas odísť (zomrieť), odpočívať a byť prebudený (vzkriesený) k večnému údelu. – – Tento Boží muž prešiel mnohými skúškami. Dokázal sa poslušným životom vo viere. Jeho odovzdaný život mohol slúžiť Hospodinovi. – – To bude vždy vzácne: byť k dispozícii tak, ako ma potrebuje v danom čase môj Pán. V rodine, v zbore, v širšom ohľade. Nemusíme všetkému rozumieť. Z časti poznávame a z časti prorokujeme. Pána Boha neobsiahneme. Dôležité je, aby Jeho múdrosť obsiahla nás. Každý nasledovník môže vo svojom časovom úseku života správne a zodpovedne pretlmočiť, odrážať Boha.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty rozumieš všetkému a nám dávaš chápať, čo práve máme robiť. Ďakujeme, že nás učíš pokore aj ukrývaním niektorých predzvestí a odpusť, že ich niekedy chceme pochopiť predčasne. Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Ján Matis


Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Žalm 145,15-16

Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany! Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky! Lukáš 12,22-24


1.Korintským 14,6-9.15-19 :: Modlíme sa za: Košariská – Priepasné (My)