Zamyslenie na deň 6.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!)
Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi Svoju milosť! Žalm 66,20


Kolosenským 4,2-4(5-6)

2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. 5 Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.


Naše modlitby. Bezpochyby skoro každý kresťan vie o dôležitosti a význame modlitby. Uvedomujeme si jej potrebu, ale zároveň poznávame aj realitu našej ľudskej slabosti, ktorá nám bráni naplno prežívať požehnanie modlitby. Tá nie je vždy prirodzenou súčasťou kresťanského života. Už ani kresťania navštevujúci cirkevné podujatia sa pravidelne nemodlia. Aj Ježišovi učeníci brali modlitbu inak ako ich Majster. Pán Ježiš priniesol nový pohľad na modlitbu: vzťah s Otcom a každodenná závislosť od Neho. Ježiš je nám preto vzorom aj v modlení. Vytrvajme, neochabujme, buďme v nej neochvejní a vzdávajme vďaky Bohu! Modlitba „nie je dôležitá“ pre Pána Boha, ale pre nás! Je veľmi veľa vecí, za ktoré sa môžeme modliť, ale jedna by nemala nikdy chýbať: modliť sa za misiu – službu slova, zvestovania záchrany v Kristovi. Ježiš začína Svoju modlitbu prosbami o Božie veci, až potom hovorí o telesných a nakoniec o duchovných potrebách človeka. Len Boh môže otvoriť dvere evanjeliu, len On môže spôsobiť pokánie na odpustenie hriechov, len On môže osloviť slovom človeka, len On dáva život. Prosme, aby to urobil u mnohých aj v nás!
Autor: Marián Grega
Pieseň: ES 319


Pane, napriek tomu budem žiť, a len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dovoľ mi žiť! Izaiáš 38,16

Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Lukáš 17,15


Ján 16,23b-28(29-32)33 :: 1.Timoteovi 2,1-6a :: Žalm 95 :: Modlíme sa za: Bratislavský seniorát

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby