Zamyslenie na deň 6.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 4,7-18

7 Čo je so mnou, oznámi vám všetko Tychikos, milovaný brat, verný diakon, spoluslužobník v Pánovi, 8 ktorého som práve preto poslal k vám, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby vám potešil srdcia, 9 ako aj Onezimos, verný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy – ak príde k vám, prijmite ho – 11 a Jezus, prímenom Justus, ktorí sú moji spolupracovníci pre kráľovstvo Božie spomedzi obrezaných a sú mi útechou. 12 Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu. 13 Vydávam mu svedectvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v Laodikei a v Hierapolise. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Pozdravujte bratov v Laodikei i Nymfasa, aj cirkevný zbor, ktorý je v jeho dome.
16 Keď si tento list prečítate, postarajte sa, aby ho prečítali aj v cirkevnom zbore laodikejskom, a onen laodikejský aby ste zase vy prečítali. 17 A povedzte Archipovi: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi. 18 Tu je môj, Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje putá. Milosť s vami! Amen.


V moci Ducha Svätého. Apoštol Pavol je väzňom v okovách pre evanjelium (2Tim 2,8-9). Väzenie však nebolo pre neho dôvodom na to, aby upadol do smútku, zúfalstva a beznádeje. Namiesto toho, aby sa opúšťal, on si aj vo väzení, v nie veľmi priaznivých podmienkach, vychováva svojich nástupcov. Len malá ukážka Pavlových nasledovníkov a spoluslužobníkov je v uvedenom texte. Keď sa zahĺbime do čítania epištol, nájdeme toho podstatne viac. – – Koľko námahy, úsilia, oddanosti, obetavosti, odovzdanosti, vytrvalosti, trpezlivosti, poslušnosti, pokory a lásky musel Pavol vynaložiť, aby si vyučil svojich spolupracovníkov a nasledovníkov! Ako je možné, že za daných okolností, keď trpel vo väzení, nestal sa z neho človek zlomený a úplne vyhorený? Ako je možné, že neupadol do stavu rezignácie, hnevu a bezmocnosti? Odpoveď nájdeme opäť v epištolách: Pavol je bojovník (1Kor 9,26). Odkiaľ čerpal silu? Boh mu dal skrze svojho Ducha zosilnieť na vnútornom človeku (Ef 3,16) a on len ďalej odovzdával, čo sám zažil na svojej ceste s Bohom. – – Osobná skúsenosť so živým Kristom a vzťah s Ním môže takto premeniť aj naše životy. Inšpirujme sa Pavlovým životom a naštartujme nanovo svoj život s Pánom Ježišom v moci Ducha Svätého.
Autor: Mária Klimeková
Pieseň: ES 253


Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Žalm 121,4

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7


Ján 14,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Kostolné (My)