Zamyslenie na deň 6.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 21,15-19

15 Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! 16 Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17 Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky! 18 Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!


Kvalifikácia na službu v cirkvi. Koľkokrát v živote ste museli odpovedať na túto otázku? A komu? Apoštol Peter na ňu musel odpovedať trikrát. A nie hocijakému človeku alebo nejakej zaľúbenej žene, ale vzkriesenému Božiemu Synovi, ktorého len nedávno trikrát zaprel pred ľuďmi! Za trojitou odpoveďou: „Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem“, nasledovalo Pánovo: „Pas moje ovečky!“ Z rybára sa stáva pastier, strážca a vodca stádočka, ktorým je cirkev. To je už iná zodpovednosť. Kiežby v každodennom živote vedel každý z nás vo svojom postavení úprimne odpovedať na Božiu otázku: „Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem.“ Je to ťažké čo i len vysloviť? Skúste to, teraz a nahlas! Veď predsa: „…v tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a dal Svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy“ (1J 4,10). Prijmime túto lásku, lebo len tak môžeme prejaviť lásku Bohu!
Autor: Eva Ciriaková
Pieseň: ES 98


Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Žalm 126,1

A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. Marek 16,9-10


Lukáš 24,36-47 :: Modlíme sa za: Východná (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby