Zamyslenie na deň 6.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 38,1-11; 40,1-5

1 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol: 2 Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? 3 Opáš si bedrá ako statný muž; budem sa ťa pýtať, a ty ma pouč! 4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš! 5 Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! 6 Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň 7 vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? 8 Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom z lona hlbiny, 9 keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, 10 keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu? 11 Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn.

40, 1 Hospodin ďalej odpovedal Jóbovi a riekol: 2 Môže sa ohovárač hádať so Všemohúcim? Nech na to odpovie ten, kto obviňuje Boha! 3 Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal: 4 Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. 5 Raz som hovoril, ale už neodpoviem; aj druhý raz – ale viac to neurobím.


Prinavráťme sa k Slovu života. Keď Boh človeka napomína, robí to aj viackrát. Vo Svojej láske chce človeka prinavrátiť k zdroju života – k sebe. Možno k nám Boh niekedy rozpráva cez bratov a sestry, ale my nedokážeme prijať ich slová. Aj dnes môže človek zažiť osobné stretnutie s Bohom, keď premýšľa o vyrieknutých slovách a vo svojom svedomí sa o nich „rozpráva“ s Pánom Ježišom. Posledný Pánov pokus navrátiť človeka k sebe sa môže odohrať aj v úplnom súkromí, v ľudskom svedomí. Odmietaním Božej rady môže človek stratiť ďalšie príležitosti k pokániu. Božie oslovenie je pre človeka tou najvážnejšou udalosťou bez ohľadu na to, či to človek chce alebo nechce pripustiť. Človek odmietajúci spasenie Pána Ježiša je v konflikte so Stvoriteľom, i keď si to možno neuvedomuje. Veriaci kresťan je v konflikte so svojím Bohom, keď odmieta Jeho vedenie a chce napĺňať len svoje záujmy. Úprimný kresťan – Božie dieťa prichádza do konfliktu s Bohom vtedy, keď začne ísť svojou cestou a nemá záujem posudzovať svoj skutok v duchu Biblie a názorov spoluveriacich alebo aj neveriacich. Dnešný text nám hovorí o veľkosti a nepochopiteľnosti Boha, ale aj o súvislostiach, ktoré v tomto svete sú a ktoré nepoznáme, a tak sme veľakrát ako Jób. Hovoríme o veciach, ktoré sú príliš zložité a pre nás neznáme.
Modlitba: Pane, ďakujeme, že nás napomínaš, keď blúdime. Ďakujeme, že nás povzbudzuješ, keď sme utrápení. Ďakujeme, že nás vedieš, aby sme žili lásku. Konaj tak neustále. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Miroslav Jäger


Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať. Žalm 86,9

Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. Matúš 24,14


Efezským 5,25-32 :: Modlíme sa za: Banská Štiavnica (Ho)