Zamyslenie na deň 5.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,1-11

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov 2 a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. 3 A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: 5 Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. 6 Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: 7 priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne. 8 A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. 9 No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! 10 Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? 11 A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.


Krotkosť – opak hnevu aj pýchy. Kým v predchádzajúcom texte Ježiš celkom „neplánovane“ uzdravil dvoch slepcov, pri vstupe do Jeruzalema už ide všetko priam detailne podľa plánu. Podľa Božieho plánu oznámeného pred x rokmi ústami prorokov a evanjelista Matúš dbá na to, aby sme si všimli, že s Ježišom sa plní všetko tak, ako to napísali proroci. Potvrdzuje identitu Ježiša, ako Syna Dávidovho. Ježiš, Boží Syn, hlavná postava diania, koná v Otcovom mene a podľa Jeho predstáv. Ťažná oslica a osliatko, na ktorom nikto nikdy nesedel, čakajú, sú presne tam, kde majú byť. Prichádza Kráľ kráľovsky? Boží Kráľ áno… Pretože do Jeruzalema si nejde pre „obyčajnú“ korunu, ale pre tŕňovú a Jeho vyvýšením nebude trón, ale kríž… A namiesto osláv Ho čaká opovrhnutie a opustenie… „Prichádza krotký, teda tichý, pokorný, poslušný, mierny.“ Krotkosť – tá vnútorná sústredenosť a „napojenie“ na Božie veci – je tou najlepšou prípravou na nadchádzajúce búrlivé dni s ťažkým koncom. Bože, ty vo mne, ty prvý, Tvoja vôľa. Ježišova krotkosť je pre veriaceho viac, ako len divadelným kostýmom, ktorý si má obliecť v správnej chvíli…! Má sa stať súčasťou jeho DNA. Veď „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Dôležitý odkaz pre toho, kto chce okolo seba šíriť viac Boha, ako seba…
Modlitba: Odpusť nám, Bože povrchnosť. Odpusť, že sa pred Tebou hráme. Posilni v nás úprimnosť, krotkosť, vernosť a pokoru, nech Ťa nasledujeme tak, ako sa to Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 446
Autor: Zuzka Šofranková


Boh hovorí: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem. Izaiáš 46,10

Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Matúš 20,16


Zjavenie 22,6-10 :: Modlíme sa za: Vysoké Tatry (Ta)