Zamyslenie na deň 5.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 2,4b-17

Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo – 5 a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, 6 len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy, 7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. 8 Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. 9 Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. 10 Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. 11 Meno jedného je Píšón; ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. 12 Zlato z onej krajiny je vzácne; tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam ónyx. 13 Druhá rieka sa volá Gíchón; tá tečie okolo krajiny Kúš. 14 Tretia rieka sa volá Chiddekela; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. 15 Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. 16 Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, 17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.


Odpovede na naše potreby sú od stvorenia v Bohu, ktorý nás stvoril. Boh dal človeku prvý dych, miesto vo svete, zmysel života, slobodu a pravidlá. Toto nám zostalo po celú históriu ľudstva. Chceme dýchať, poznať miesto, kam patríme, prečo sme tu; túžime po slobode a potrebujeme pravidlá. Zostali sme Adamami a Evami, teda ľuďmi, ktorým na ich potreby dokáže najlepšie odpovedať Boh. Zostávame rovnako slabými aj v prípade, že zabudneme na to, že (ako pripomína Pavol) Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. Objavíme v sebe prirodzené túžby, ale odpoveď na ne hľadáme v niečom, čo má potenciál nás zničiť. Bez toho, aby sme v podstatných veciach hľadali Božiu prítomnosť, však neobstojíme. Verte, že ak do nás Stvoriteľ vložil potreby a sny, iste pripravil dobrú cestu aj na ich naplnenie. Ak je On Tvorcom našich sŕdc, tak On je iste aj odpoveďou na ich volanie. Čo dnes chcete? O čo sa budete snažiť? Veríte, že to naplníte lepšie pod Jeho vedením? „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia, ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Ďakujeme Ti, Bože, že si nás stvoril s radosťou a chceš prežívať radosť v nás! Daj nám teda radosť zo správnych vecí, nech ich slobodne robíme! Amen.
Autor: Peter Podlesný
Pieseň: ES 237


Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc. Izaiáš 45,23-24

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny. Zjavenie 1,8


1.Mojžišova 9,12-17 :: Modlíme sa za: Gelnica (Ko)