Zamyslenie na deň 5.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 14,1-25

Vtedy celý zbor začal hlasno nariekať, ľud plakal tej noci. 2 Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril: Kiežby sme boli pomreli v Egypte alebo na tejto púšti; kiežby sme boli pomreli! 3 Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? 4 A jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta! 5 Vtedy Áron i Mojžiš padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov. 6 Avšak Józua, syn Núnov, a Káléb, syn Jefunneho, z vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, si roztrhli rúcha 7 a vraveli celému zboru Izraelcov: Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina! 8 Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju – krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. 9 Len sa nebúrte proti Hospodinovi! A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich! 10 Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svätostánku.11 Hospodin riekol Mojžišovi: Dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? 12 Raním ho morom a vyhubím ho, teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. 13 Avšak Mojžiš povedal Hospodinovi: Ale Egypťania počujú, že si svojou silou vyviedol tento ľud spomedzi nich, 14 a povedia to obyvateľom tejto krajiny. Veď počuli, že Ty, Hospodine, si uprostred tohto ľudu, že Ty, Hospodine, dal si sa vidieť zoči-voči, že Tvoj oblak stojí nad ním, a že v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. 15 Ak tento ľud do jedného usmrtíš, povedia národy, ktoré počuli zvesť o Tebe: 16 Pretože Hospodin nevládal uviesť tento ľud do krajiny, ktorú mu prísahou zasľúbil, zničil ho na púšti. 17 Ale teraz nech sa dokáže veľká sila Pánova, ako si hovoril: 18 Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti, On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, avšak trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. 19 Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až sem. 20 Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov! 21 Avšak akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej, 22 nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už desaťkrát, a nechceli počúvať môj hlas, 23 neuvidí tú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil ich otcom; neuvidí ju nikto, kto mnou opovrhuje. 24 Avšak svojho služobníka Káléba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridŕžal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. 25 Keďže teda Amalekijci a Kanaánci bývajú v údolí, zajtra sa obráťte a vydajte sa na cestu púšťou k Červenému moru!


Trest. Včera sme čítali o tom, ako izraelskí vyzvedači doniesli dobrý chýr o krajine, kam ich viedol Hospodin, ale zároveň pochybovali o Božej ceste kvôli veľkosti tamojších nepriateľov. Zľakli sa ich, a preto sa chcú vrátiť naspäť do Egypta. Je zaujímavé, že tak často vnímame a vidíme Božiu ochranu a Božie vedenie, no aj napriek tomu Mu nedôverujeme. V podstate môžeme povedať, že svojím životom sa oberáme o požehnanie, ktoré nám chce Boh dať, pretože nepostupujeme podľa Božích slov. A to sa stalo aj v izraelskom národe. Veď už do tohto dňa zažil mnoho Božej starostlivosti a milosti a stále to bolo preň málo. Keď sa nad tým zamyslíme, svojím reptaním, pochybovaním a „kľučkovaním“ sa už Izraelci obrali o toľko požehnania! A tu opäť chceli vziať život do svojich rúk, obrali sa znova o požehnanie a museli sa vydať na púšť. Vieme, že ňou putovali 40 rokov! Za neuposlúchnutie prišiel trest! Avšak je tu aj iná stránka veci – tomu, kto poslúcha Hospodina, sa dostáva mnoho požehnania. Tak, ako Józua a Káleb pre svoju vieru dostali zasľúbenie, že len oni vojdú do zasľúbenej krajiny. Dávajme si pozor na naše reptanie voči Hospodinovi, aby sme nedopadli podobne, ako Izraeliti! Za neposlušnosť prichádza trest. Preto sa radšej pokorme pred Pánom a dôverujme Mu, nech sa neukrátime o „zasľúbenú krajinu“!
Autor: Ondrej Šoltés
Pieseň: ES 500


Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Žalm 8,2

Boh nadmieru povýšil Ježiša Krista a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou. Filipským 2,9-10


Marek 3,1-10(11-12) :: MODLÍME SA ZA: Pusté Úľany (Ba)