Zamyslenie na deň 5.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,5-13

5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! – ide, a druhému: Poď sem! – príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! – urobí. 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.


Stotníkova viera. U Lukáša v 7. kap. sa dozvedáme, že tento okupačný dôstojník požíval medzi obyvateľmi Kafarnaumu úctu pre jeho nerímske správanie. Nekonal ako dobyvateľ. Bol ústretový voči obyvateľom mesta, ich spôsobu života, náboženstvu, snažil sa ich nielen pochopiť, ale im aj pomáhal – postavil synagógu. O jeho citlivom prístupe hovorí aj jeho starosť o chorého sluhu – otroka. Židovské náboženstvo dobre poznal a nebránil sa jeho vplyvu. Príchod Ježiša – zasľúbeného Mesiáša – v meste spôsobil rozruch, očakávania a nádeje. Tu vidí stotník nádej pre svojho sluhu. „Pavlovsky“ povedané „uznal svoju hodnosť a postavenie za smeti“ (Flp 3,8), zahodil piedestál svojej mocenskej pozície. Prosí ako nehodný, závislý od Ježišovej vôle, Jeho slova, ako ten, ktorý je v koncoch, bez možností, pokorne, s nádejou, že očakávaný Mesiáš a židovský Boh, ktorého tu spoznal, môže spôsobiť zázrak aj pre nehodného človeka, ktorého postavenie v štruktúre moci, ktorú zastupoval, ho predurčovalo byť Božím nepriateľom. Preto Ježiš vysoko ocenil Jeho vieru a nielen, že sluhu uzdravil, ale aj naznačil, že viera je aj pre pohanov cestou do Kráľovstva nebeského. Je smutné, že dnes sa aj medzi kresťanmi stretávame s pohŕdaním Ježišovou mocou a chýba im stotníkova viera…
Modlitba: Odpusť nám, Bože, naše vyvyšovanie sa, ktoré nás vzďaľuje od Teba! Ktoré nás možno pripravilo o mnohé Tvoje zázraky! Daruj nám pokoru, aby si mohol byť k nám milostivý! Amen.
Pieseň: ES 480
Autor: Ján Kostelný


Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk. Izaiáš 64,7

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Efezským 2,10


Ján 6,47-56 :: Modlíme sa za: Soľ (Šz)