Zamyslenie na deň 4.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


Ján 6,30-35

30 Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť. 32 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; 33 lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. 35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.


Chlieb alebo život? Ľudia chcú znamenia. Potrebujú niečo konkrétne, hmatateľné… Mojžiš to mal ťažké. Štyridsať rokov niesol ťarchu reptania a nespokojnosti Izraelitov, lebo – hoci mali hmatateľné znamenia – chlieb, mäso, vodu a mnohé víťazstvá, uspokojilo ich to vždy iba na chvíľu. Neskôr prišiel Ježiš. A znovu to isté: Ukáž nám znamenie!“ Židia totiž očakávali, že keď príde Mesiáš, obnoví zosielanie manny. A Ježiš nasýtil päťtisícový zástup. No znovu to bolo málo. Oni chceli viac; veď Mojžiš sýtil celý národ a denne po dobu 40 rokov! No Ježiš ich nasýtil „iba“ raz… Ježiš však uvádza veci na pravú mieru. Jasne poukazuje na to, že nie Mojžiš dával mannu, ale Boh. A Boh znovu zosiela, ale nie taký chlieb, aký chcú oni, ale „chlieb Boží, ktorý dáva svetu život!“ Časný chlieb, nasýti dočasne. Boží chlieb nasýti na večnosť. V tom je rozdiel… Keď sa najem z obyčajného chleba, o chvíľu som znovu hladný. Hmatateľné je len dočasné, ale kto prichádza k Ježišovi, kto sa sýti Jeho Slovom, nebude už nikdy hladný. A tak Ježiš uzatvára túto debatu slovami: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Ak človek dnes nevyhľadáva Ježiša, znamená to, že je presýtený časným chlebom, telesnými vecami. To všetko už má. Jediné, čo nemá, je Ježiš a s Ním život… Večný život. Ako si na tom ty? Ktorému chlebu dávaš prednosť?
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš zamestnávame svetom. Vecami, ktoré časom zhnijú a zhrdzavejú. Daj nám väčšiu lásku k tomu, čo vytrvá. Nech chceme veci len to tej miery, do ktorej pomáhajú prežiť, konať dobro a podporiť Večnosť. Amen.
Pieseň: ES 211
Autor: Mária Popičová


Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš 6,3

Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny! Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu. Zjavenie 19,6-7


Ján 6,1-15 :: Skutky apoštolov 2,41-47 :: Žalm 119,105-112 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo ViViT