Zamyslenie na deň 4.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 20,1-16

Keď sa vzbura utíšila, povolal si Pavel učeníkov, ponapomínal ich a rozlúčiac sa s nimi, vybral sa do Macedónie. 2 Keď prešiel tie krajiny a mnohými slovami ponapomínal veriacich, prišiel do Grécka. 3 Tri mesiace pobudol tam, a keďže mu Židia chystali úklady, keď sa mal plaviť do Sýrie, umienil si vrátiť sa cez Macedóniu. 4 Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos. 5 Títo šli vopred a čakali na nás v Troade, 6 my sme sa však odplavili z Filipis po dňoch nekvasených chlebov a za päť dní prišli sme k nim do Troady, kde sme strávili sedem dní.7 Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel, lebo na druhý deň mal už odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci. 8 Vo vrchnej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. 9 Tu jeden mládenec menom Eutychos sedel v okne, pohrúžený v hlboký spánok, a keďže Pavel dlho hovoril, premožený spánkom, spadol z tretieho poschodia, a zodvihli ho mŕtveho. 10 Ale Pavel zišiel dolu, hodil sa naňho a objal ho vraviac: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. 11 Potom vyšiel hore, lámal chlieb, aj jedol a ešte dlho im hovoril, až do svitania, a tak odišiel. 12 Mládenca však priviedli živého a veľmi sa potešili.13 My sme šli vopred na loď a plavili sme sa do Asa, kde sme mali pribrať Pavla; tak nám totiž kázal, keďže sám chcel ísť po suchu. 14 Keď sa v Ase zišiel s nami, vzali sme ho a prišli sme do Mitylény. 15 Odtiaľ sme sa plavili ďalej a nasledujúci deň prišli sme proti Chiu, na druhý deň priplavili sme sa k Samu, a keď sme pobudli v Trogylii, prišli sme nasledujúceho dňa do Milétu. 16 Pavel si totiž umienil obísť Efez, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby o Letniciach, ak by bolo možné, bol v Jeruzaleme.


Napojený na Ježiša Krista. Pavol cestuje z Efezu do Jeruzalema a má, ako evanjelizátor a pastor ním založených zborov, viac zastávok. Obdivuhodná je jeho neúnavná starostlivosť o kresťanov, získaných pre evanjelium. Úplne sa spoliehajúc na svojho Pána sa so svojimi druhmi vydáva na riskantnú cestu. Táto delegácia zosobňovala úspešný prienik evanjelia v Pavlovom podaní z Jeruzalema do Prednej Ázie i pomoc, ktorú chcú poskytnúť jeruzalemským kresťanom. V Troade sa Pavol zišiel s veriacimi a mal dlhú reč. Evanjelium je nekonečná inšpirácia a zdroj stálej radosti, preto ho nikdy nie je dosť – pre kazateľov ani pre počúvajúcich. Chráňme si v srdci evanjelium, žime a radujme sa z neho! Večer sa stal zázrak s mládencom menom Eutychos – význam mena je šťastie, a to ho tam aj stretlo. Pri dlhom kázaní zaspal, spadol z výšky na zem a zdvihli ho mŕtveho. Pavol sa na Eutycha hodil a objal ho so slovami: neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Nebezpečné je zaspať v kostole, či kázať príliš dlho! Podstatné je však evanjeliové posolstvo príbehu, že Boh oživuje i uzdravuje; a bol to aj dôkaz Pavlovej sily od Boha, ako sám vyznal (2K 12,12), že aj on je pravý apoštol s mocou od Boha robiť znamenia, divy a zázraky. Opísané udalosti svedčia o tom, že Pavol bol stále napojený na Ježiša Krista. Prosme aj my o šťastie byť napojení na Pána Ježiša!
Autor: Zuzana Valeková
Pieseň: ES 494


Dávid povedal Goliášovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností. 1.Samuelova 17,45

Pavol píše: Prosím Boha, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Efezským 3,16


Lukáš 22,14-20 :: MODLÍME SA ZA: Pezinok – Grinava (Ba)