Zamyslenie na deň 5.7.2024

2. Mojžišova 23,20-33

20 Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. 21 Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. 22 Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. 23 Veď môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejčanom, Chetitom, Perizzejcom, Kanaánčanom, Chivvijom a Jebúsejom, ktorých vyhubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvätné stĺpy. 25 Budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialim od teba chorobu. 26 V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa obdarím plným počtom dní. 27 Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmätku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek. 28 Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivvijov, Kanaánčanov a Chetitov. 29 Nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver. 30 Vyženiem ich pred tebou postupne, kým sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. 31 Vymedzím tvoje územie od Trstinového mora až k moru Filištíncov a od púšte až k Rieke, lebo vám vydám do rúk obyvateľov tej krajiny a vyženieš ich spred seba. 32 Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. 33 Nesmú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.“


Boj s osídlami. Byť v osídlach alebo dostať sa do osídiel je veľmi jednoduché. Je to dôsledok toho, že sa prispôsobíme prostrediu, do ktorého sme postavení. Vo význame slova osídla čítame – vtáča sa chytilo do osídiel – do pasce. Pred človeka sú pripravené nástrahy a dostal sa do osídel zloby – hriechu. Dnešný deň je aj bojom s niečím, čo máme odmietnuť, vyhnať spred seba. Boh nechce, aby sme zostali v pasci zloby, hriechu, sebeckosti, pýchy, egoizmu. Toho, čím žije tento svet. Dáva nám zasľúbenie, že posiela anjela, ktorý nás ochraňuje, a dovedie nás na miesto, ktoré má pre nás pripravené. Dávajme pozor, počúvajme, pretože evanjelium o Božej láske a prítomnosti aj dnes môžeme počuť cez ľudí, ktorých nám Boh posiela. V minulosti pre našich praotcov to boli Cyril a Metod, dnes sú ďalší použití pre zvesť tohto evanjelia. Ich poslaním je, aby kráčali pred nami a viedli nás do krajiny, ktorú má pre nás pripravenú Pán.

Modlitba: Bože, ďakujem za vyslobodenie, ktoré si priniesol v Kristovi. Odpusť, že sa niekedy nechám vylákať z Neho do osídiel. Vracaj ma späť ako Dobrý pastier. Amen.
Pieseň: ES 238
Autor: Martin Škarupa


Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! Žalm 115,11

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Matúš 6,26


Rimanom 9,14-23(24-26) • Modlíme sa za: Prietrž (MyS)