Zamyslenie na deň 6.7.2024

2.Mojžišova 24,1-18

1 Potom Mojžišovi povedal: „Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj sedemdesiati spomedzi starších Izraela a zďaleka sa budete klaňať. 2 K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš; ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.“ 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: „Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal.“ 4 Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová. Včasráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár i dvanásť posvätných stĺpov pre dvanásť kmeňov Izraela. 5 Potom poslal izraelských mládencov, aby priniesli spaľované obety a zabili býčky na obety spoločenstva na počesť Hospodina. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mís; druhou polovicou krvi pokropil oltár. 7 Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, ktorý vyhlásil: „Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ 8 Nato Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov.“ 9 Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela. 10 Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo. 11 Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli a pili. 12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaň tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil.“ 13 Mojžiš a jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch. 14 Starším povedal: „Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich.“ 15 Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. 16 Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho zakrývala oblakom. Na siedmy deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. 17 Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. 18 Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam štyridsať dní a štyridsať nocí.


Sláva Hospodinova. Božia svätosť, Božia moc – to je Božie pôsobenie v tých, ktorí sa modlia. A tak sa Božia sláva zjavuje na každom človeku, ktorý hľadá Božiu vôľu, dôveruje Bohu a podľa toho aj koná. Hospodinova sláva sa dokazuje v tom, že Boh pre neho koná neuveriteľné veci a zázraky. Napríklad – požehnanie v rodine, na deťoch, v práci. To nie je samozrejmosť. A túto Božiu slávu nemôžeme rátať za svoje zásluhy, a pritom zabudnúť, že za tým všetkým je náš Boh. Zjavením Božej slávy je aj Majster Ján Hus, cez ktorého Boh zoslal mnohé poznanie Seba a požehnanie pre cirkev. Bezprostredným zjavením a odleskom Božej slávy bola osoba Mesiáša – Ježiša Krista. V človeku sa zjavila Božia sláva. Bol zároveň dokonalým Bohom i dokonalým človekom. Dokonalým obrazom Božím. Keď sme prijali Krista ako svojho Záchrancu a Pána, narodili sme sa z Boha a do nášho života vstúpila Božia sláva, ktorá sa má aj v našich životoch prejaviť. Prajem nám, aby Boh zjavoval Svoju slávu.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju Svätosť. Odpusť, že sa od nej vzďaľujem a žijem často nesväto, prípadne sa svätosti až vysmievam alebo ju odsúvam ako niečo nadbytočné. Daj mi lásku k Tebe a Tvojej Svätosti, nech ju žijem radostne. Amen.
Pieseň: ES 359
Autor: Eva Škarupová


Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: „Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“ Žalm 91,1-2

Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Skutky apoštolov 26,22


2.Korinťanom 12,1-10 • Modlíme sa za: Púchov (TuS)