Zamyslenie na deň 4.7.2024

2.Mojžišova 23,10-19

10 Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu, 11 ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 12 Šesť dní konaj svoju prácu, v siedmy deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj býk i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Zachovávajte všetko, čo som vám prikázal! Meno cudzieho boha ani nespomínajte! Nech ho nepočuť z vašich úst. 14 Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. 15 Budeš zachovávať slávnosť Nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. 16 Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z poľa plody svojej práce. 17 Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojím Pánom, Hospodinom. 18 Neprinesieš mi krvavú obetu spolu s niečím kvaseným. Tuk z mojej slávnostnej obety nenecháš ležať do rána. 19 Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.


Význam a zmysel odpočinku. 1. Človek – telo aj duch – potrebuje odpočinok. 2. Súčasťou odpočinku sú spomienky na minulosť a poučenie z nich. 3. Sociálny rozmer odpočinku – vzťahy. Izraeliti putujú púšťou do zasľúbenej zeme, ktorú pre nich pripravil Pán Boh. On im dáva aj pokyny, ako sa majú správať v tejto krajine, aby bolo na nich viditeľné Jeho riadenie. Zem, ktorú budú vlastniť, je Božím majetkom, a preto aj s plodmi zeme sa majú deliť s chudobnými – tak, ako to majú určené. A Pán Boh pamätal aj na odpočinok Svojho ľudu. A keď do zákona zaradil aj dni sviatočné, tak od Svojho ľudu očakáva aj svätenie všetkých podstatných dní. A tak Pán Boh Svoj zákon určil pre všetky generácie, aj pre nás. Takže Božie zákony sú v trvalej platnosti. Židia mali Veľkú noc na pamiatku vyjdenia z Egypta, čoho charakteristickým rysom bola Božia láska, ktorá ich zbavila otroctva. Naproti tomu Nová zmluva učí, že židovské sviatky sú len tieňom budúcich vecí (Kol 3,16-17), t. j. vykúpením krvou Ježiša Krista. V dôsledku toho spasenie, ktoré prijímame z Kristovho kríža, je pre nás darom Božej milosti. Takže Pánu Bohu zasväťme všetko, čo nám On prikázal svätiť.

Modlitba: Bože, ďakujem za odpočinok, za vyslobodenie z otroctva. Odpusť, že sa niekedy nechám spútať napríklad obrazovkou a strácam tak slobodu aj odpočinutie. Veď ma opäť do slobody Kristovým Duchom. Amen.
Pieseň: ES 488
Autor: Jaroslav Jurko


Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Žalm 41,2

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Hebrejom 13,16


Skutky apoštolov 15,4-12 • Modlíme sa za: Pribylina (LOS)