Zamyslenie na deň 5.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 2,14-26

14 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť? 15 Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, 16 a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? 17 Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. 18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

19 Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. 20 Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? 21 Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? 22 Vidíš – viera spolupracovala s jeho skutkami a skutkami sa stala dokonalou, 23 a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť; nazvaný bol priateľom Božím. 24 Vidíte, že zo skutkov býva človek ospravedlnený, a nie zo samej viery. 25 Podobne aj neviestka Rachab: či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a inou cestou ich vypustila? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.


Problém vyriešený?! „Spasenie vierou“ – túto pravdu sme počuli toľkokrát, na besiedkach, náboženstve, pri konfirmácii… Apoštol Pavol vo Filipách dáva žalárnikovi jasnú odpoveď na jeho otázku ohľadom spasenia: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený!“ Ale prečo si túto zvláštnu otázku kladie apoštol Jakub? „Či ho (takáto) viera môže spasiť?“ (v.14). Sú azda dve viery? Často sa stretávam s postojom: „Ja verím v Boha a to, čo žijem, je moja vec.“ Viera to nie je len vedomie, že Boh je… Viera je osobný a živý vzťah s Pánom Ježišom: „Kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá života“ (1Jn 5,12). Skutky Božieho dieťaťa sú prirodzeným produktom tohto vzťahu. Pán Ježiš to veľmi jasne hovorí Svojim učeníkom: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť“ (Jn 15,5). V spevníku „Piesne Sionské“ je od M. Royovej jedna oslovujúca pieseň: Len lístie máš? Kde ovocie celého života?… Len lístie má, len lístie má.“ Aj dnešný text nás pozýva k živej a žitej viere, ktorej ovocie bude vidieť aj naše okolie, rodina, spolužiaci, kolegovia…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje upozornenia. Ďakujeme, že vyžaduješ vieru, ktorá je činná skrze lásku, ako napísal apoštol Pavel. Ďakujeme, že ňou pretváraš svet. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Milan Bruncko


Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Žalm 139,1-2

Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Skutky apoštolov 17,28


Ján 6,37-40(41-46) :: Modlíme sa za: Ratková (Ge)