Zamyslenie na deň 4.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 2,1-13

1 Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. 2 Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu, a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, 3 a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem! ale tomu chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám! 4 či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.


Boží favorit. Neuprednostňujeme ľudské pred Božím, keď si najprv prečítame, kto napísal príspevok a až potom si príspevok prečítame? Nezabúdajme, že Pán Boh má moc prehovoriť k ľuďom aj cez oslicu, nie to ešte cez hriešneho človeka! – – Jakub hovorí, že Boh nemá obľúbencov ani favoritov. Predovšetkým v cirkvi máme na to pamätať, že všetci sme si pred Bohom rovní…! Preto s rovnakou ochotou pomáhajme každému! Nielen tým, ktorí sú nám sympatickí, ale aj tým druhým! A pamätajme aj na to, že Boh súdi človeka bez ohľadu na jeho zásluhy! Božie Slovo nám dáva výstrahy na príkladoch Ézava, Mojžiša, aj kráľa Saula. Ak Pán Boh spravodlivo súdil takéto „celebrity“, určite nebude mať problém súdiť aj nás…! A predsa je výnimka v uprednostňovaní, ktorá však potvrdzuje pravidlo. Tou výnimkou je príkaz: „Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť“ (Rim 13,7). Keď plníme tento príkaz, skutkom dokazujeme vieru, že Boh dá akýkoľvek úrad akémukoľvek človeku a že bez Jeho vôle sa nič nedeje…
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si nad všetkým. Ty si jediným vládcom a oproti Tebe sme všetci veľmi maličkí. Ďakujeme, že nás to oslobodzuje od večných zápasov a ponižovania sa. Ďakujeme, že vládneš aj prostredníctvom ľudí. Prosíme, daj, aby vlády na zemi boli stále lepšie. Amen.
Pieseň: ES 365
Autor: Ondrej Rišiaň


Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni Svoju tvár, aby sme boli spasení. Žalm 80,20

Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! 2.Tesalonickým 2,16-17


Matúš 15,29-39 :: Modlíme sa za: Rastislavice (Dn)