Zamyslenie na deň 4.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 12,25-29

25 Hľaďte, aby ste neodporovali Tomu, ktorý hovorí. Lebo keď neušli (trestu) tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa odvrátime od Toho, ktorý (hovorí) z neba. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou, a teraz dáva zasľúbenie a hovorí: Ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. 27 A to: ešte raz, zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. 28 Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s úctou a bázňou. 29 Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.


S úctou a bázňou. Ide o postoj nášho srdca: úcta a bázeň. To bolo dôležité aj v živote nášho reformátora Dr. M. Luthera, keď na Ríšskom sneme vo Wormsi povedal: „Tu stojím, inak nemôžem!“ Vyslovil to s úctou a bázňou pred autoritou Božieho slova. Od poznanej Božej záchrany v Kristovi, našom Pánovi, nemôže ustúpiť. Článok o ospravedlnení hriešnika je jadrom jeho teológie a svedectva. No my dnes už „môžeme inak“…, lebo v tejto dobe sa vytráca bázeň a úcta k Božiemu slovu, a preto sme sa ocitli v kríze. Už nesvedčíme s vďakou za prijatú záchranu v Pánovi Ježišovi nášmu okoliu s pokorou, láskou a vernosťou. Pisateľ Listu Židom nás volá na cestu poslušnosti poznanej pravde – Kristovi! On je stred i jadro našej viery. Celý list úžasným spôsobom zdôrazňuje a zdôvodňuje jedinečnosť nášho Pána Ježiša Krista, v ktorom je naše víťazstvo nad strachom, ustarostenosťou, obavami, bojazlivosťou i pohodlnosťou…, ale i nad hriechom, diablom a smrťou. Nezabúdajme, že raz všetci budeme vydávať počet z nášho života viery – z toho, či sme z bohatstva Kristovej lásky dokázali prinášať požehnanie do chudoby nášho života a našich dní! Preto buďme vďační a takto slúžme Bohu s úctou a bázňou! Lebo náš Boh je zožierajúcim ohňom. „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie“ (1Tes 4,3).
Autor: Ján Bakalár
Pieseň: ES 237


Takto vraví Hospodin: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža. Žalm 91,14

Ježiš hovorí: Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. Ján 15,9

 

Skutky apoštolov 4,(1-3)8-21 :: Modlíme sa za: Cinobaňa (No)