Zamyslenie na deň 5.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


SKUTKY APOŠTOLOV 1,3-4(5-7)8-11

1  Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku   2  až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil,   3  ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.
4  Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa,   5  (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.   6  A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?   7  Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,   8  ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.
9  Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí.   10  A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich   11  hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.


Oblak = Božia prítomnosť. Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista je najväčšou nádejou v našom živote. Premohol diabla a smrť, čím hriešnemu a kajúcemu človeku daroval nádej večného života. Po Svojom umučení a zmŕtvychvstaní sa živý ukazoval medzi ľuďmi a hovoril o Kráľovstve Božom. Na štyridsiaty deň po vzkriesení sa odohráva veľmi dôležitá udalosť. Predtým však, ako odišiel k Svojmu Otcovi, dal Svojim učeníkom, teda aj nám, posledný príkaz a posledné zasľúbenie – prijať moc Ducha Svätého a stať sa Jeho svedkami až do posledných končín zeme. Potom Ho oblak vzal spred očí učeníkom, ktorí za Ním uprene hľadeli do neba. Isto boli aj vydesení, aj prekvapení, aj smutní z toho všetkého, čo sa odohrávalo pred nimi. Ježiš prešiel z nášho sveta do Božieho sveta. Prešiel akoby cez zavreté dvere alebo cez stenu z jednej miestnosti do druhej. Prešiel z našej existencie do Jeho existencie. Avšak nebojme sa! Neodišiel navždy. Zasľúbil nám, že keď nadíde Jeho čas, príde a poberie nás všetkých k sebe. Tento Ježiš, ktorý nám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako Ho Jeho učeníci videli odchádzať do neba. Amen. Príď, Pane Ježišu!
Autor: Ivana Krištová
Pieseň: ES 163


Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme. Žalm 46,2-3

Kristus hovorí: Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Matúš 28,18


LUKÁŠ 24,(44-49)50-53 :: FILIPSKÝM 2,5-11 :: MODLÍME SA ZA: GALANTA (BA)