Zamyslenie na deň 4.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 6,12-20

12  Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!   13  Pokrmy bruchu a brucho pokrmom! Boh však zničí tamto aj tieto. No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána, a Pán pre telo.   14  Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou.   15  Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie!   16  Alebo či neviete, že kto sa pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo.   17  Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.   18  Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu.   19  Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?   20  Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.


Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. „Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov!“ Túto časť 119. Žalmu som vybrala ako motto pre svojho syna pri jeho tohtoročnej konfirmácii. Pomaly si začínam uvedomovať, že moje dieťa už nie je dieťaťom (aj keď vždy bude mojím aj Božím dieťaťom). Prestáva však byť dieťaťom podľa veku aj podľa zmýšľania a myslenia a pomaly sa stáva mladým mužom. Dokonca sa pri konfirmácii stal dospelým členom cirkvi! Pred mladými ľuďmi v jeho veku – jeho rovesníkmi, konfirmandmi sa odkrývajú neskutočné možnosti. Svet im ponúka mnoho lákadiel. Tieto – už nie deti a ešte nie dospelí – nasávajú neskutočné množstvo informácií. A svet a diabol je pri tom. Je všade tam, kde sú naše deti. Chce sa ich zmocniť. Túži po tom, aby pochybili. Avšak roky mladosti môže človek prežiť aj krásne a čisto. Úžasnou silou na prekonávanie problémov a pokušení týchto mladých ľudí je živá osobná viera, duchovné zázemie v rodičovskom dome, dobrý a veriaci priateľ a pulzujúci život cirkevného zboru. A preto majme na pamäti, že „všetko je mi dovolené, ale nie je všetko prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničomu nedám ovládnuť“ (v.12).
Autor: Ivana Krištová
Pieseň: ES 633


Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Žalm 118,15.16

Spravodliví sa zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Matúš 13,43


MAREK 9,14-29 :: MODLÍME SA ZA: FARNÁ (DN)