Zamyslenie na deň 5.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA
Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18b


Matúš 20,1-16

1 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2 Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4 A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5 A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6 A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13 On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. 17 Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste: 18 Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, 19 vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych.


Dôležité je ísť. Boh do Svojho nebeského kráľovstva pozýva všetkých. Nie každý na toto pozvanie odpovie v rovnakej chvíli. Niekto pozná Boha od detstva, iný sa s Ním stretne v dospelosti, ďalší v staršom veku. A mnohí ďalší otáľajú, ako a či vôbec odpovedať na Božie pozvanie. Boh nám však bez rozdielu pripomína, že nás miluje a chce nás mať pri Sebe, ako to aj čítame v 1. liste Timoteovi: Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (2,4). Ježiš nám Svojím podobenstvom ukazuje, že najdôležitejšie je povedať Bohu „áno“, ísť s Ním a nasledovať Ho. Pripomína nám, že spasenie je Boží dar, ktorý nijako nesúvisí s našimi zásluhami. A tu vidíme rozdiel medzi naším, ľudským uvažovaním, keď očakávame za väčšie množstvo odvedenej práce aj vyššiu odmenu – a Božím uvažovaním, keďže Pán nám ponúka neporovnateľne viac, ako by si ktokoľvek mohol zaslúžiť vlastným snažením. – – Pavol o sebe v 1. liste Korintským napísal, že veľa pracoval – viac než ostatní. No tiež poznamenal, že túto prácu nevnímal ako svoju zásluhu, ale ako prejav Božej milosti. A tá spôsobila, že mnohí jeho poslucháči sa rozhodli povedať Bohu svoje „áno“. – – Aj my by sme sa mali radovať z každého, kto sa v živote rozhodne kráčať s Pánom Bohom, z každého, pred kým sa otvára cesta spasenia, a to bez ohľadu na to, kedy to urobí a čím je poznačený jeho doterajší život.

Modlitba: Bože, ďakujem, že chceš, aby všetci ľudia boli spasení. Odpusť, že Ti pritom málo pomáham. Inšpiruj ma a daj mi silu a múdrosť, ako mám pomáhať ľuďom na ceste k dobrej večnosti. Amen.
Pieseň: ES 489
Autor: Ján Ochodnický


V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri: tak prvý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. Kazateľ 7,14

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? Matúš 6,26


Matúš 9,9-13 :: Filipským 2,12-13 :: Jeremiáš 9,22-23 :: Žalm 62 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku