Zamyslenie na deň 5.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

22. nedeľa po Svätej Trojici
Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred Tebou. Žalmy 130,4


1.Jána 2,12-14

12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 13 Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým. 14 Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.


Ján píše nasledovníkom Pána Ježiša, aby ich na ceste viery povzbudil a posilnil. Slová tohto biblického textu adresuje veriacim ľuďom v spoločenstve vtedajšej cirkvi. Rozpoznáva v Božom ľude deti, mládencov a otcov. – Pod „deťmi“ môžeme rozumieť všetkých veriacich ľudí. My, nasledovníci Pána Ježiša, sme Božie deti. Také dieťa sa teší, že jeho hriechy sú odpustené. Z radosti a vďačnosti voči Pánu Bohu žije nový život. Božie dieťa potrebuje povzbudenie, že Boh je s ním a jeho hriechy sú odpustené. – Mládenci môžu predstavovať nastupujúcu generáciu v cirkvi. Oni potrebujú vedieť, že v zápasoch viery stoja na víťaznej strane. Ich boj je už vyhratý, a tak majú pre budúcnosť nádej. Mládenci sú plní sily, energie do zápasov, ktoré život viery prináša, preto potrebujú v cirkvi priestor pre službu. – Ján píše aj otcom. Ľuďom, ktorí sú znakom stability, charakteru a zrelosti. Povzbudzuje všetkých, ktorí vedú spoločenstvo cirkevného zboru. Otcovia majú rokmi preverenú skúsenosť s Pánom Bohom. Poznajú Ho dobre a pokojne kráčajú s Ním. V poznaní Boha a v hlbokom vzťahu s Ním je ukrytá ich sila. Kiežby sme aj my (dnešné Božie deti, mládenci, či otcovia) prijímali z Jánových slov povzbudenie na našu cestu k nasledovaniu Pána Ježiša!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás povolávaš do zápasu so Zlostníkom. Odpusť mi, že si nechcem uvedomiť túto duchovnú vojnu. Veď ma Kristovým Duchom k duchovnému oslobodeniu. Amen.
Pieseň: ES 627
Autor: Marián Kaňuch


Kto sa usiluje o spravodlivosť a milosrdenstvo, nachádza život, spravodlivosť a slávu. Príslovia 21,21

Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš 6,33


Matúš 18,21-35 :: Rímskym 7,14-25a :: Izaiáš 44,21-23 :: Žalmy 22,1-22 :: Modlíme sa za: Vyšná Kamenica (KoS)