Zamyslenie na deň 4.9.2023

Matúš 13,53-58

53 Keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia veľmi žasli a hovorili: „Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? 55 Nie je to syn toho tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A nežijú u nás aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to potom všetko má?“ 57 A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im však povedal: „Prorok nie je bez cti, iba ak vo svojej domovine a vo vlastnom dome.“ 58 Pre ich nevieru tam neurobil mnoho mocných činov.


„Nikto nie je prorokom bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.“ Pán Ježiš tieto slová vyriekol, keď sa vrátil domov, medzi tých, ktorí Ho poznali odmalička. Vedeli, že je synom tesára, matkou Mu bola Mária a poznali aj Jeho bratov. O to viac sa čudovali Jeho múdrosti, ba čo viac, pohoršovali sa na Ňom. Nemalo to byť práve naopak? Nemali sa tešiť, ba až radovať z toho, že sa Ježiš konečne vrátil domov medzi Svojich a že mohli načúvať Jeho slovám a zažívať divy, ktoré robil? „Ale pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“ Ježiš kázal a konal mnohé skutky všade, kde pôsobil, ale v Jeho otčine to tak nebolo. Jeho vlastní Ho nedokázali prijať pre zatvrdilosť svojich sŕdc, preto sa im Pán Ježiš nedal spoznať. Bolo pre nich ťažké uveriť niečomu, o čo sa sami nepričinili. – – Dôležitý je Ježiš Kristus aj náš vzťah k Nemu. Pre nás a naše rodiny, ktoré chce Boh požehnávať, je dôležitý práve náš vzťah k Ježišovi a k Jeho rozsievanému slovu. Dovoľme, aby mal Ježiš miesto v našich rodinách, aby sme si Jeho slová nielen vypočuli, ale aj prijali! Potom bude môcť v našich rodinách urobiť mnoho skutkov a zázrakov. Jeho divy smerujú k posilneniu viery, lásky, nádeje, k životu a k posilňovaniu dobrých vzťahov medzi ľuďmi, ktoré sú pre nás v tejto dobe také dôležité a vzácne.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že dokážeš robiť divy z lásky. Odpusť mi, že rozmýšľam priveľmi pozemsky a nečakám na ne. Posilňuj moju vieru a vykonaj v mojom živote veľa dobrého. Amen.
Pieseň: ES 590
Autor: Alena Gombašanová


Bože môj, moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na Teba. Žalmy 42,7

Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ján 14,18


Matúš 6,1-4 :: Modlíme sa za: Skalica (MyS)