Zamyslenie na deň 3.9.2023

13. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto Mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40b


Lukáš 10,25-37

 25 Tu vystúpil jeden znalec Zákona a skúšal ho: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ 26 Ježiš sa ho opýtal: „A čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého.“ 28 „Správne si odpovedal,“ povedal mu Ježiš. „Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ 30 Nato Ježiš začal rozprávať: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. 33 No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. 35 Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.‘ 36 Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On povedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš povedal: „Choď a rob podobne!“


Čo z nás robí blízkych ľudí? Znalec židovského zákona chcel Ježiša nachytať, ale dostal sa do úzkych a nadhodením nejednoznačnej, rôzno-názorovej otázky: „Kto je môj blížny?“ chcel diskusiu odviesť od pôvodného zámeru. Ako by si na otázku „Kto je môj blížny?“ odpovedal ty? Pán Ježiš použil príbeh a akoby na konci preformulovanou otázkou: „Kto bude tvoj blížny, keď to budeš potrebovať ty?“ zákonníka vyzval, aby sa na jeho pôvodnú otázku pozrel z inej perspektívy. Blížnym zrazu nebol jeho židovský brat, ani nábožní ľudia, čo mali plné ústa slov o Bohu a láske k druhým, ale ten, kým dovtedy opovrhoval, s kým by si ani nesadol za jeden stôl: Samaritán (prisťahovalec, ktorý mal inú kultúru a navyše nesprávne uctieval Boha). Koho máme zaradeného do kategórie „samaritán“ my? Naozaj blízki nám budú ľudia, ktorí nám preukážu praktickú pomoc v našej núdzi. Tak choď a rob podobne! To sú slová nášho Pána pre každého z nás. Kto je ten človek v našom živote, ktorý potrebuje našu pomoc? To je náš blížny. Pomôžme mu/jej a zrodí sa priateľstvo, bratstvo medzi nami (Príslovia 17,17) a naplníme Kristov Zákon lásky.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás vedieš k pomoci blížnym. Odpusť mi, že sa niekedy snažím deliť ľudí a nepomáham všetkým. Prenikni ma Svojou láskou, nech ju žiješ cezo mňa. Amen.
Pieseň: ES 237
Autor: Daniel Kobyľan


Pozri z neba a hľaď zo Svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a odvaha? Izaiáš 63,15

Lebo my Duchom z viery s nádejou očakávame spravodlivosť. Galatským 5,5


1.Jána 4,7-12 :: 3.Mojžišova 19,1-3.13-18.33-34 :: Žalmy 112 :: Modlíme sa za: Západný dištrikt