Zamyslenie na deň 4.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Sofoniáš 1,1-9

1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Sofoniášovi, synovi Kúšího, syna Gedaljovho, syna Amarjovho, syna Chizkijovho, za čias judského kráľa Joziáša, syna Ámónovho. 2 Dočista zmetiem všetko zo zeme – znie výrok Hospodinov. 3 Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, i pohoršenie s bezbožníkmi, a vykynožím ľudí zo zeme – znie výrok Hospodinov. 4 Vztiahnem ruku na Júdu i na všetkých obyvateľov Jeruzalema. Vykynožím z tohto miesta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňazmi, 5 aj tých, čo sa na nástrešiach nebeskému voju klaňajú, čo klaňajú sa prisahajúc Hospodinovi, aj na Milkóma prisahajú; 6 aj tých, ktorí sa odvrátili od Hospodina a Hospodina nehľadajú, ani sa po Ňom nepýtajú. 7 Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvätil svojich povolaných. 8 V deň Hospodinovej obete potrestám kniežatá i synov kráľovských i všetkých odetých do odevu cudzozemcov. 9 V ten deň potrestám všetkých, ktorí preskakujú prah, ktorí napĺňajú dom svojich pánov násilím a podvodom.


Ticho pred Bohom – cesta k pokániu. Slovo Všemohúceho Boha nie je časovo obmedzené. Platí to i pre nás, ktorí žijeme v 21. storočí. Či na to ľudia myslia? Či s touto realitou počítaš? Je ľahšie prijať myšlienku: „zomriem a je po všetkom“, ako sa zaoberať tým, že to, čo robím, čo hovorím, niekto raz bude posudzovať. Zavše počujeme, že ľudské súdy nerozhodujú vždy spravodlivo. Spravodlivým určite bude Boží súd. – – Kto nemyslí na Hospodina, pre toho nie je problém „…násilie a podvody“ ani iné bezprávie. Bolestnejšie je však to, keď sa zlého dopúšťajú kresťania. O prvom zbore v Jeruzaleme je napísané, že „to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša“. Dominantná v ich vzťahoch bola láska. Skús sa teraz zamyslieť, ako vyzerá tvoje žitie! Súdení budeme aj my. Nie však ako spoločenstvá, ale ako jednotlivci. Zaujíma nás, čo robiť, aby sme obstáli pred Božím súdom? Sofoniáš hovorí o „tichu pred Hospodinom“. Stíšiť sa pred Všemohúcim znamená položiť svoj život do svetla Božieho slova. A ak táto snaha bude úprimná, potom nemôže nasledovať nič iné – iba pokánie. Skús sa už dnes postaviť v tichu pred Hospodina! Spoznáš Boží nepokoj, ale aj Jeho pokoj.
Autor: Dušan German
Pieseň: ES 322


On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. 1.Samuelova 3,18

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Matúš 6,10


Galatským 5,22-26 :: Modlíme sa za: Košice (Ko)