Zamyslenie na deň 3.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,1-4

1 Keď zišiel z vrchu, nasledovali Ho veľké zástupy. 2 A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa Mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 3 (Ježiš) vystrel ruku, dotkol sa ho a riekol: Chcem, buď čistý! A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Povedal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš, im na svedectvo.


Pán Ježiš vidí naše potreby. Pán Ježiš vyučoval, napomínal zástupy, verím, že dlhší čas a už mohol byť unavený,… Plánoval sa uchýliť na púšť do samoty s Otcom. Keď vtom prichádza malomocný muž. Nesmel sa s nikým stretávať, bol mimo spoločnosti, izolovaný za bránami mesta, aby nikoho nenakazil smrteľnou chorobou. Mal odvahu, veril, že keď Pána Ježiša poprosí, očistí ho. V inom evanjeliu sa píše, že Pánovi sa ho uľútostilo. Pán vidí naše potreby a súcití s nami. Vedel, ako sa muž trápi, aj o jeho ťažkom živote a hroznej, nevyliečiteľnej chorobe. Chce, aby sme boli zdraví, telesne, aj duševne a duchovne. Ježiš uzdravuje ľudí komplexne, chce aby videli Božiu uzdravujúcu moc a oslavovali Boha. Ak trpíš nejakou chorobou, prines ju s vierou pred Pána a popros Ho o uzdravenie! Mnohokrát máme vlastné predstavy a plány o tom, čo budeme robiť. Ak do nich niekto vstúpi alebo nám ich naruší, sme podráždení, frfleme a sme nepríjemní. Pán Ježiš nikdy prosiacich, núdznych nevyháňal, ale vždy plnil ich prosby… Učme sa aj my vidieť skôr potreby iných, ako tie svoje!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že láska je u Teba na prvom mieste. Ďakujeme, že ju dávaš nám. Ďakujeme, že ju chceš dávať aj cez nás. Odpusť, keď Ti to nedovoľujeme. Veď nás Svojím Duchom, aby sme boli citliví na tých, čo sú dole. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Martina Ostricová


Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc! Izaiáš 33,13

Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Rímskym 8,32


Zjavenie 3,1-6 :: Modlíme sa za: Slatina nad Bebravou (Po)