Zamyslenie na deň 3.7.2024

2.Mojžišova 23,1-9

1 Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. 2 Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. 3 V súdnom spore nenadŕžaj nikomu za to, že je chudobný. 4 Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť. 5 Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť. 6 Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. 7 Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním. 8 Neprijmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči, a prekrúca slová spravodlivých. 9 Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte.


Skrze Krista sme Božím ľudom. Izrael sa stal národom, ktorému Hospodin prostredníctvom Mojžiša dal zákon – pravidlá pre každodenný život. So Židmi uzatvoril trvalú zmluvu. V nej sa im odovzdáva a prijíma ich za Svoj ľud. Stáva sa Ochrancom utláčaných. – – Prostredníctvom Krista sme sa aj my stali Božím ľudom. Hospodinova zmluva platí aj pre nás. A ako sa my reprezentujeme ako ľud Novej zmluvy? Varujme sa toho, aby sa zlo, podvody, nespravodlivosť na utláčaných neudomácnili aj v našich srdciach. Pamätajme, že Božie oči vidia do srdca každého z nás. Uvedomme si aj to, že každé zlo, ktoré spôsobíme blížnemu, spôsobujeme samotnému Spasiteľovi.

Modlitba: Bože, ďakujem, že z nás robíš Tvoj národ. Odpusť, že si to málo vážim a málo ma to napĺňa bázňou a cťou. Nech Tvoj dobrý Duch vedie naše pocity voči Tebe. Amen.
Pieseň: ES 240
Autor: Eunika Jurková


Roztrhnite si srdcia, a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu! Joel 2,13

Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1.Korinťanom 6,20


Galaťanom 1,13-24 • Modlíme sa za: Príbovce (TuS)