Zamyslenie na deň 4.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 18,1-27

1  Keď sa midjánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta,   2  Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cippóru, ktorú Mojžiš poslal späť,   3  i jej dvoch synov; jeden sa volal Géršóm, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine;   4  druhý sa volal Elíezer, lebo: Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým.   5  I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde táboril pri Božom vrchu;   6  odkázal Mojžišovi: Ja, Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi.   7  Tu vyšiel Mojžiš oproti svojmu tesťovi, poklonil sa a pobozkal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú a vošli do stanu.   8  Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil.   9  Jetro sa zaradoval všetkému dobrému, čo učinil Hospodin Izraelu, a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov.   10  Jetro povedal: Požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej.   11  Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia; vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa voči nemu chovali spupne.   12  Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábitnú obeť Bohu; prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s Mojžišovým tesťom jedli pred Bohom.

13  Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud; ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.   14  Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: Čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?   15  Mojžiš odpovedal svojmu tesťovi: Lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha;   16  keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a Jeho zákony.   17  Mojžišov tesť mu odpovedal: Nedobre to robíš.   18  Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba; nemôžeš to robiť sám.   19  Poslúchni ma teraz; poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, predkladaj ich spory Bohu,   20  upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, s činmi, ktoré majú konať.   21  Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov;   22  tí nech súdia ľud v každom čase; každý väčší prípad nech prinesú pred teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni; uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou.   23  Ak to budeš takto robiť, a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji.   24  Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal.   25  Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov;   26  tí súdili ľud v každom čase; ťažšie prípady prinášali Mojžišovi, každý menší prípad rozsudzovali oni.   27  Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa. Ten odišiel do svojej krajiny.


Pán Boh radí niekedy zvláštnym spôsobom! Ak myslíme na to, že Jetro bol pohanom, stáva sa pre nás stretnutie týchto dvoch mužov vzácnym dôkazom Božích ciest. Čas, ktorý Mojžiš prežil s týmto mužom, predtým než sa odobral späť do Egypta, nebol strateným časom. Teraz sa ukázalo ovocie vplyvu Mojžiša na pohana Jetru. Spoločenstvo týchto dvoch ľudí bolo aj teraz požehnaním, dokonca aj pre Mojžiša a prinieslo mu do jeho života veľmi vhodnú pomoc. Samozrejme, každé takéto stretnutie sa musí diať s túžbou po Božej prítomnosti. Jetrova rada môže mať ešte dva veľmi dôležité dopady, ktoré platia aj dnes: 1. Aj duchovne mladší a neskúsenejší ľudia z nášho pohľadu môžu poradiť skúsenému Božiemu služobníkovi. Nepohŕdajme teda radami duchovne mladších „začiatočníkov”, lebo niekedy práve oni vidia, čo potrebuje Boží ľud omnoho lepšie! 2. Snaha aj v spoločenstve veriacich ľudí (cirkvi) sústrediť rozhodovaciu moc do rúk jednej, či dvoch osôb, nemôže priniesť iný efekt, než ten, o ktorom hovorí Jetro: „Úplne sa unavíš aj ty aj tento ľud pri tebe, nemôžeš to robiť sám!” Mám nepríjemný pocit, že práve toto sa v dnešnej dobe deje, a to nielen v našom spoločenstve. A keď pohan hovorí o tom, že to nie je dobré, tak je to na zváženie! Aj dnes si vezmime z tejto udalosti ponaučenie do svojho osobného aj spoločného života viery!
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 646


Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. Žalm 104,33

Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Efezským 5,19


2.MOJŽIŠOVA 14,15-22 :: MODLÍME SA ZA: KOŠECA (TU)