Zamyslenie na deň 5.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 19,1-25

1  V treťom mesiaci po vyjdení Izraelcov z Egypta, v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť.   2  Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu.   3  Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu: Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom:   4  Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.   5  Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.   6  Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom.   7  Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin.   8  Všetok ľud spoločne odpovedal: Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu.   9  I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu.   10  Hospodin však riekol Mojžišovi: Choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev   11  a nech sú pripravení na tretí deň; lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj.   12  Ohraď ľud vôkol a povedz: Chráňte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho okraja; lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti.   13  Nech sa ho nedotkne ruka; lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený, či človek, či zviera neostane nažive! Keď roh zdĺhavo zaznie, nech vystúpia na vrch.   14  Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvätil ľud a oni si oprali svoj odev.   15  Povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení; nepribližujte sa k ženám.

16  Na tretí deň zrána začalo hrmieť a blýskať sa, ťažký oblak ležal na vrchu a zaznieval veľmi silný zvuk trúby, tak že sa strachom chvel všetok ľud v tábore.   17  Potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpätí vrchu.   18  Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece; celý vrch sa veľmi otriasal.   19  Zvuk trúby znel stále silnejšie; Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal.   20  Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil.   21  Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinovi s úmyslom vidieť Ho, ináč ich mnoho padne.   22  Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinovi, musia sa posvätiť, aby sa na nich Hospodin neoboril.   23  Mojžiš však povedal Hospodinovi: Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo Ty sám si nás vystríhal a riekol si: Ohranič vrch a vyhlás ho za posvätný.   24  Ale Hospodin mu riekol: Choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, ale kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinovi, aby sa neoboril na nich.   25  Potom Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.


Príchod pred Božiu tvár. Boží ľud vždy prichádzal na miesta stretávania s Pánom Bohom. A každé takéto stretnutie malo už vtedy svoje pravidlá, ktoré nevydal Mojžiš, ale ktoré skrze Mojžiša predložil sám Hospodin. Jedným z týchto pravidiel bolo – očistiť sa! A to nielen vnútorne, ale aj navonok. Je dôležité pristupovať k spoločnému stretávaniu so všetkou vážnosťou a dôstojnosťou, nech sa deje v akýchkoľvek priestoroch. Predstupovať pred Pána pánov a Kráľa kráľov sa nedá len tak ledabolo. Má to pravidlá už od začiatku dejín a tie dodržiaval aj Pán Ježiš (napr. podľa Svojho zvyku prichádzal na miesto spoločných stretnutí v deň sobotný do synagógy). Hospodin aj v tejto situácii vedel, že aj vonkajšie očistenie privedie národ k tomu, aby si uvedomili, čo idú robiť. Oni totiž prichádzajú k vrchu Sinaj preto, aby dali Hospodinovi sľub vernosti: „Budeme Ho poslúchať a zachovávať Jeho zmluvu!“ Každé naše stretávanie v akýchkoľvek priestoroch, či voľnej prírode, pred Božou tvárou a v prítomnosti Božieho Slova, je okrem iného aj zopakovaním sľubu vernosti Božiemu Slovu a Božiemu zákonu. Pristupujme k Pánu Bohu vždy pripravení a očistení, najmä po duchovnej, vnútornej stránke, ale nezanedbávajme ani stránku vonkajšiu, ktorá tiež vydáva svedectvo o našej úcte voči Pánu Bohu!
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 238


Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom. Žalm 119,73

Pavol píše: Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. 1.Korintským 1,4-5


SKUTKY APOŠTOLOV 2,32-40 :: MODLÍME SA ZA: KOŠICE (KO)